Visi darījumi un lietas

Satversmes tiesa atzīst darba devēja tiesības atgūt nepamatoti piedzītos līdzekļus

2015-04-20

Satversmes tiesa 2015. gada 16. aprīlī pieņēma spriedumu, ar kuru atzina, ka Civilprocesa likuma 635. panta sestā daļa, ciktāl tā attiecas uz sprieduma izpildīšanas pagriezienu lietās par darba samaksas piedziņu, ir neatbilstoša Satversmes 92. panta pirmajam teikumam un zaudējusi spēku no 2015. gada 1. novembra.

Spriedums novērš problēmu, kas pastāvēja gadījumos, kad ar zemākas instances tiesas spriedumu, kurā noteikta nekavējoša izpilde, no darba devēja par labu darbiniekam tika piedzīta tiesas piespriestā darba samaksa, bet vēlāk ar spēkā stājušos spriedumu darbinieka prasība tika noraidīta. Atbilstoši Civilprocesa likuma 635. panta sestajai daļai darba devējam šādos gadījumos bija tiesības lūgt tiesu piedzīt nepamatoti piespriesto summu atpakaļ no darbinieka tikai tad, ja spriedums bija pamatots ar darbinieka sniegtām nepatiesām ziņām vai uz viņa iesniegtiem viltotiem dokumentiem.

Satversmes tiesa atzina, ka šāda situācija nav pieļaujama, jo darba devējam tiek liegta tā tiesību efektīva aizsardzība un netiek nodrošināts līdzsvars starp sprieduma efektīvu izpildi, no vienas puses, un darbinieka tiesību aizsardzību, no otras puses. Vienlaikus Satversmes tiesa atzina, ka likumdevējam ir nepieciešams laiks, lai izvērtētu, kā vislabāk līdzsvarot darba devēja un darbinieka tiesības, tādēļ apstrīdētā norma tika atzīta par spēku zaudējušu nevis no sprieduma pieņemšanas dienas, bet no 2015. gada 1. novembra.

Lieta tika ierosināta pēc SIA RMB One un SIA DNB līzings konstitucionālajām sūdzībām. COBALT sniedza juridisko palīdzību SIA DNB līzings.