Visi darījumi un lietas

COBALT veiksmīgi pārstāv Latvijas Televīziju administratīvajā tiesā saistībā ar politisko partiju apvienības pieteikumu par raidlaika piešķiršanu priekšvēlēšanu raidījumos

2020-08-26

Stājies spēkā Administratīvās apgabaltiesas spriedums, ar kuru tiesa noraidījusi politisko partiju apvienības pieteikumu par Latvijas Televīzijas (turpmāk – LTV) 13. Saeimas priekšvēlēšanu raidlaika sadales noteikumu atzīšanu par prettiesiskiem. Politisko partiju apvienība uzskatīja, ka tai tika nepamatoti liegta piedalīšanās noslēguma premjera kandidātu debatēs.

Tiesa atzinusi LTV kā medija redakcionālo neatkarību noteikt priekšvēlēšanu raidījumu norises noteikumus un sadalīt raidlaiku starp politiķiem pēc saviem ieskatiem, ja vien šie noteikumi ir vienlīdzīgi un katrai politiskai partijai tiek nodrošināta likumā noteiktā garantija – vismaz vienreiz piedalīties priekšvēlēšanu raidījumos sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. Priekšvēlēšanu raidījumu norises kārtībai jābūt godīgai un vienlīdzīgai, un šī kārtība savlaicīgi jāpublisko, ko LTV bija izpildījusi pilnā apmērā. Tiesa nekonstatēja LTV rīcībās brīvības nepareizu izmantošanu.

Satversmes 100. pants paredz tiesības uz vārda brīvību, no kā tostarp izriet LTV konstitucionālā ranga tiesības uz satura jeb redakcionālo brīvību, šaubu gadījumos par šīs normas saturu tā ir tulkojama pēc iespējas atbilstoši interpretācijai, kāda tiek lietota starptautisko cilvēktiesību normu piemērošanas praksē.

Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūrā savukārt atzīts, ka Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 1. protokola 3. punktā nostiprināts vienlīdzības princips visiem pilsoņiem īstenot savas vēlēšanu tiesības, tomēr tas neparedz tiesības politiskajai partijai prasīt raidlaika piešķiršanu radio vai televīzijā priekšvēlēšanu laikā, ja vien nepastāv īpaši apstākļi, tas ir, piekļuve raidlaikam tikusi liegta vispār.

Klienta pārstāvību Administratīvajā rajona tiesā un Administratīvajā apgabaltiesā nodrošināja biroja vadošais partneris, zvērināts advokāts Lauris Liepa un zvērināta advokāte Inese Greķe.