Visi darījumi un lietas

COBALT veiksmīgi pārstāv klientu administratīvajā tiesā strīdā ar valsts drošības iestādēm par pieeju valsts noslēpumam

2020-07-24

COBALT veiksmīgi pārstāvēja klientu administratīvajā tiesā strīdā ar valsts drošības iestādēm par pieeju valsts noslēpumam, panākot nelabvēlīga iestādes lēmuma atzīšanu par prettiesisku. Tiesas spriedums ir galīgs un nav pārsūdzams.

COBALT klientam tika atteikta pieeja valsts noslēpumam, jo viņš formāli atbilda to personu lokam, kurām atbilstoši likuma „Par valsts noslēpumu” normām pieeja valsts noslēpuma objektiem ir liedzama. Klients uzskatīja, ka pieeja valsts noslēpumam viņam atteikta nepamatoti, tādēļ vērsās tiesā.

Tiesa atzina, ka administratīvā procesa būtība gan iestādē, gan tiesā ir ne vien formāli piemērot likuma normas, bet arī panākt taisnīgāko lietas rezultātu. Arī tad, ja iestādei likumā noteikts pienākums izdod obligāto administratīvo aktu, katrs gadījums jāvērtē individuāli un tiesību normas jāinterpretē atbilstoši to mērķim. Tiesa atzina, ka rezultāts, kāds sasniegts attiecībā uz klientu, nav samērīgs ar viņa tiesisko interešu ierobežojumu, līdz ar to arī taisnīgs un lietderīgs mērķis nav sasniegts.

Šī ir viena no nedaudzajām lietām Latvijas tiesu praksē, kur tiesa vērtēja atteikuma pieejai valsts noslēpumam tiesiskumu un apmierināja pieteicēja pieteikumu.

Klienta pārstāvību Administratīvajā apgabaltiesā nodrošināja zvērināta advokāte Inese Greķe.

Jānorāda, ka tiesības personām pārsūdzēt atteikumu pieejai valsts noslēpumam tika atzītas ar 2017. gada 10. februāra Satversmes tiesas spriedumu lietā Nr. 2016-06-01, kurā Satversmes tiesa secināja, ka likumdevējam ir jāparedz iespēja pārsūdzēt ģenerālprokurora lēmumus neatkarīgā tiesiskā institūcijā. Pamatojoties uz iepriekš minēto Satversmes tiesas spriedumu likumdevējs 2018. gadā veica grozījumus likumā “Par valsts noslēpumu”, nosakot, ka ģenerālprokurora lēmumu persona var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā, kuras spriedums ir galīgs un nav pārsūdzams.

Konstitucionālo sūdzību un klienta pārstāvību Satversmes tiesā sagatavoja COBALT komanda vadošā partnera Laura Liepas vadībā.