Visi darījumi un lietas

COBALT Satversmes tiesā veiksmīgi pārstāv Betsafe Latvija

2020-12-18

COBALT ekspertu komanda veiksmīgi pārstāvējusi Satversmes tiesā tiešsaistes veiksmes spēļu vietnes Betsafe Latvija īpašnieku SIA Latsson Licensing lietā par ārkārtējās situācijas laikā noteiktajiem tiešsaistes veiksmes spēļu ierobežojumiem.

2020. gada martā, valstī iestājoties ārkārtas situācijai sakarā ar Covid-19 uzliesmojumu, likumdevējs, ar mērķi pasargāt cilvēkus un viņu ģimenes no nelietderīgiem tēriņiem un finansiālā stāvokļa pasliktināšanās ekonomiskās lejupslīdes un ārkārtējās situācijas apstākļos, noteica ierobežojumus ne tikai klātienes azartspēļu, bet arī tiešsaistes veiksmes spēļu organizēšanai. SIA Latsson Licensing kopā ar vairākiem citiem veiksmes spēļu organizētājiem vērsās Satversmes tiesā, jo tai bija šaubas par Covid-19 likumā ietvertā ierobežojuma atbilstību tiesiskās paļāvības principam un tiesībām uz īpašumu.

2020. gada 11. decembrī Satversmes tiesa taisīja spriedumu lietā Nr. 2020-26-0106 un atzina likuma „Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” (“Covid-19 likums”) 9. pantu, ciktāl tas noteica Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai pienākumu apturēt veiksmes spēļu organizēšanas licences interaktīvajā vidē un (vai), izmantojot elektronisko sakaru pakalpojumu starpniecību, par neatbilstošu Satversmes 1. pantā ietvertajam tiesiskās paļāvības principam kopsakarā ar 105. pantā ietvertajām tiesībām uz īpašumu.

Satversmes tiesa konstatēja, ka, lai arī likumdevēja paredzētie ierobežojumi tika noteikti ar pienācīgā kārtā pieņemtu likumu un tiem pamatā bija leģitīms mērķis, šī mērķa sasniegšanai ierobežojums organizēt tiešsaistes veiksmes spēles nebija nepieciešams. Ar Covid‑19 likuma 9. pantu tika liegta jebkuras personas pieeja jebkura veida tiešsaistes veiksmes spēlēm neatkarīgi no tās psiholoģiskā vai finansiālā stāvokļa. Kā to atzina Satversmes tiesa, demokrātiskā tiesiskā valstī indivīda pašnoteikšanās brīvībai ir augstākā vērtība. Šī brīvība aptver jebkādu cilvēka izvēli – vienalga, vai tā no socioētiskā viedokļa būtu atzīstama par vērtīgu vai arī būtu tikai cilvēka personīgās gribas izpausme, ciktāl tā neapdraud citu cilvēku tiesības, konstitucionālo kārtību vai arī citas sabiedrībai būtiskas intereses. Likumdevējam ir jārespektē personu izvēles brīvība. Pat ārkārtējās situācijas laikā likumdevējs nedrīkst pieņemt tādas normas, kas ir nepamatoti plašas un ierobežo arī to personu tiesības, uz kurām nemaz neattiecas ierobežojuma leģitīmais mērķis.

Lietas ietvaros COBALT ekspertu komandā darbojās vadošais partneris un zvērināts advokāts Lauris Liepa un jurists Dr. Toms Krūmiņš.