BENDROSIOS SĄLYGOS
Galioja nuo 2020 m. rugsėjo 10 d.
  1.
PASLAUGŲ TEIKIMAS

Teisines paslaugas Kontoros vardu teikia tiktai tos jurisdikcijos, kurioje yra įregistruota Kontora, advokatūros (toliau – „Vietinė advokatūra“) nariai (toliau – „Advokatai“). Teikdami teisines paslaugas Advokatai gali įtraukti kitus Kontoroje dirbančius ar kitaip pasitelktus asmenis. Tokie asmenys negali teikti Klientui teisinių paslaugų savarankiškai: jie gali tik padėti Advokatams ir dirbti pastariesiems prižiūrint. Asmenų, teikiančių teisines paslaugas Kontoros vardu, ir kitų darbuotojų sąrašą galima rasti Kontoros interneto svetainėje adresu www.cobalt.legal.

Teisines paslaugas pagal Sutartį teikia Kontora (juridinis asmuo arba Vietinėje advokatūroje įregistruota bendrija).

Išoriniai specialistai, įskaitant COBALT kontoras ar kitas advokatų kontoras kitose jurisdikcijose, gali būti pasitelkti tik gavus išankstinį Kliento pritarimą. Kontora neprisiima jokios atsakomybės už išorinių specialistų priskaičiuotus paslaugų mokesčius ar išlaidas. Klientas sutinka atlyginti išorinių specialistų, kurie buvo pasitelkti Klientui sutikus, priskaičiuotus mokesčius ir išlaidas.

  2.
PASLAUGŲ APIMTIS

Kontora teikia tik teisines paslaugas. Konsultacijų kitose srityse, pavyzdžiui (tačiau tuo neapsiribojant) konsultacijų finansų, apskaitos, aplinkos apsaugos, technikos srityse, Kontora neteikia.

Kontora gali pateikti savo nuomonę klausimais, susijusiais su kitų jurisdikcijų teise, tačiau tai nėra laikoma teisinių konsultacijų teikimu ir Kontora neprisiima atsakomybės už tokios pareikštos nuomonės teisingumą.

Klientas pateiks Kontorai visą su Pavedimu susijusią reikšmingą informaciją bei dokumentus ir informuos Kontorą apie bet kokias pasikeitusias aplinkybes.

Kai Kontora baigia vykdyti Pavedimą, jai nereikia keisti ar atnaujinti jokios Klientui pateiktos ar parengtos informacijos, teisinių išvadų ar dokumentų tuo atveju, jeigu buvo pakeisti arba panaikinti teisės aktai, pasikeitė teismų praktika arba pasikeitė aplinkybės.

  3.
HONORARAS IR SĄSKAITŲ PATEIKIMAS

Klientas moka Kontorai už suteiktas teisines paslaugas pagal Specialiosiose sąlygose pateiktas nuostatas arba kaip Klientas ir Kontora susitaria elektroniniu paštu.

Jei susitariama dėl valandinių įkainių, Kontora skaičiuoja Klientui mokestį už laiką, kurį jo darbuotojai paslaugų teikimo tikslais praleidžia vykdami pas Klientą arba bet kurį trečią asmenį ar įstaigą, taip pat už telefoninius pokalbius, susijusius su Kliento reikalais, įskaitant pokalbius su Klientu, kitais Kliento patarėjais ar kitai šaliai atstovaujančiu teisės patarėju.

Pavedimo įvykdymui sugaištas laikas yra registruojamas laiko apskaitos sistemoje. Minimalus laiko apskaitos vienetas neviršys 15 minučių.

Kontora gali vienašališkai keisti sutartus valandinius įkainius, ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų pranešdama apie tai Klientui. Jei Klientas nesutinka su naujais valandiniais įkainiais, jis per 20 kalendorinių nuo pranešimo dienos gali nutraukti Sutartį pateikdamas pranešimą Kontorai. Jei Sutartis nenutraukiama, taikomi naujieji įkainiai.

Kontoros pateiktas preliminarus honoraro dydis visais atvejais yra orientacinis ir apskaičiuojamas remiantis tuo metu Kontoros turima informacija.

Kontora gali pasirinkti teisininkus konkrečiam Pavedimui vykdyti, ir, prireikus, gali juos keisti Pavedimo vykdymo metu. Kontora derins su Klientu klausimus dėl pagrįstų honorarų už laiką, kurį, vykstant teisininkų pasikeitimui, sugaišo teisininkai, perimdami Pavedimui vykdyti reikiamas pareigas.

Kontora gali atlikti veiksmus, kuriuos, jos nuomone, būtina ar patartina atlikti siekiant įvykdyti Pavedimą, ir, vykdydama Pavedimą, gali patirti pagrįstai reikalingas smulkias išlaidas (įskaitant, tačiau tuo neapsiribojant, transporto, vertimo, dokumentų kopijavimo, tarpmiestinių telefoninių pokalbių išlaidas, atlyginimą notarui, žyminius mokesčius, t. t.). Klientas sutinka kartu su honoraru apmokėti ir tokias smulkias išlaidas.

Sąskaitas Kontora išrašo kas mėnesį. Sąskaitos apmokėjimo terminas yra 10 kalendorinių dienų. Jei per mokėjimo terminą Klientas nepareiškia pagrįstų prieštaravimų dėl sąskaitos, laikoma, kad jis priėmė sąskaitą bei suteiktas paslaugas.

Įstatymų numatytais atvejais honoraras mokamas su įstatymuose nustatyto dydžio pridėtinės vertės mokesčiu.

Jeigu dėl kokių nors priežasčių Klientas privalo išskaičiuoti ar atskaityti kokius nors mokesčius ar kitas sumas (pavyzdžiui, banko paslaugų mokesčius) iš Kontoros sąskaitoje nurodytos sumos, Klientas sumokės ir padengs tokius mokesčius ar kitas sumas ir užtikrins, kad Kontora gautų visą sąskaitos sumą, kaip ir tuo atveju, jeigu nebūtų reikalavimo atlikti tuos išskaitymus ar atskaitymus.

Jeigu sąskaita neapmokama laiku, Kontora turi teisę sustabdyti teisinių paslaugų teikimą ir skaičiuoti 0,06 % dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną vėlavimo dieną, kol Klientas nesumokės visų pradelstų sumų.

Klientas atlygins Kontorai išlaidas, kurias Kontora patirs išieškodama bet kokias pradelstas sumas.

Sąskaitos Klientui siunčiamos elektroniniu paštu be fizinio parašo Sutartyje nurodytu elektroninio pašto adresu.

  4.
INTERESŲ KONFLIKTAS

Prieš imdamasi Pavedimo Kontora atlieka vidinį interesų konflikto patikrinimą, norėdama įsitikinti, kad Kontora gali imtis Pavedimo pagal Vietinės advokatūros taisykles, kurios Kontorai yra privalomos. Nepaisant patikrinimo procedūrų, gali atsirasti aplinkybės, dėl kurių Kontora negali atstovauti Klientui vykdomame ar būsimame pavedime. Šiais atvejais taikomos Vietinės advokatūros interesų konfliktus reglamentuojančios profesinės etikos normos ir Kontora turi teisę nutraukti Sutartį.

Sutartis nesukuria abipusio išimtinumo santykių. Klientas gali naudotis kitų Kontorų paslaugomis. Kontora gali teikti teisinę pagalbą kitiems asmenims ir vykdyti pavedimus, nesusijusius su Pavedimu, įskaitant paslaugų teikimą asmenims, vykdantiems veiklą toje pačioje srityje kaip ir Klientas, arba asmenims, galintiems turėti interesų, prieštaraujančių Kliento interesams.

  5.
INFORMACIJOS PERDAVIMAS ELEKTRONINĖMIS PRIEMONĖMIS, IT SISTEMOS IR DOKUMENTŲ ORIGINALAI

Klientas sutinka keistis informacija elektroninėmis priemonėmis. Klientas yra informuotas apie rizikas, susijusias su informacijos perdavimu elektroninėmis priemonėmis: pranešimai gali būti gauti pavėluotai arba gali būti nepristatyti, konfidenciali ir asmeninė informacija gali būti tyčia ar netyčia pakeista arba pavogta ar atskleista tretiesiems asmenims. Kontora neprisiima atsakomybės už riziką, susijusią su informacijos perdavimu elektroninėmis priemonėmis.

Priemonės, kurių Kontora imasi tam, kad apsaugotų elektroninėmis priemonėmis perduodamą informaciją ir užtikrintų jos konfidencialumą bei išsaugojimą, tam tikrais atvejais gali blokuoti Kliento informacijos perdavimą elektroninėmis priemonėmis. Klientas po svarbaus elektroninio pranešimo išsiuntimo papildomai susisieks telefonu arba paprašys, kad Kontora patvirtintų elektroninio laiško gavimą.

Kontora naudoja komerciškai prieinamas IT sistemas (įskaitant elektroninių ryšių sistemas, laiko apskaitos platformas, santykių su klientu valdymo ir dokumentų administravimo sistemas), kuriose saugoma informacija apie Kontoros klientus, jiems suteiktas teisines paslaugas ir su jomis susijusius dokumentus.

Baigusi vykdyti Pavedimą ar nutraukus Sutartį, Kontora grąžins visus jai perduotus su Pavedimu susijusių dokumentų originalus; Kontorai nebereikės saugoti ar pateikti jokių su užbaigtu vykdyti Pavedimu susijusių dokumentų ar informacijos.

  6.
PRINCIPAS „PAŽINK SAVO KLIENTĄ“ IR PVM MOKĖTOJO INFORMACIJA

Vadovaudamasi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, platinimo kontrolę ir finansinių sankcijų taikymą reglamentuojančiais teisės aktais (toliau – „Pinigų plovimo prevencijos (PPP) nuostatos“), tam tikrais atvejais Kontora privalo nustatyti Klientą, Kliento vardu veikiančius asmenis ir Kliento galutinius naudos gavėjus. Tam tikrais atvejais Kontorai taip pat gali tekti pareiga nustatyti Kliento lėšų kilmę. Kontora gali būti įpareigota atsisakyti vykdyti ar sustabdyti Pavedimo vykdymą ir pranešti atitinkamoms institucijoms, jeigu Klientas nepateikia reikalaujamos informacijos, arba jeigu sandoris yra įtartinas, arba yra įtarimų, kad lėšos yra naudojamos teroristų finansavimui ar pinigų plovimui.

Nors Kontora turi profesinę ir teisinę prievolę neatskleisti informacijos apie savo klientus ir jiems teikiamas teisines paslaugas, pagal taikomus Įstatymus Kontorai gali atsirasti prievolė informuoti atitinkamas institucijas apie sandorius, kurių vykdymui naudojama suma grynaisiais viršija nustatytas ribas, arba jeigu Kontorai tampa žinoma arba Kontora turi pagrindo įtarti, kad kuris nors Kliento vardu vykdomas sandoris gali pažeisti PPP nuostatas. Jeigu bet kuriuo teisinių paslaugų Klientui teikimo metu Kontorai kyla pareiga pranešti atsakingoms institucijoms apie pinigų plovimą, Kontorai gali būti neleista informuoti Kliento apie pateiktą pranešimą ar jo pateikimo priežastis.

Tam tikrais Įstatymų nustatytais atvejais Kontorai gali atsirasti prievolė pateikti informaciją mokesčių administravimo ir muitinės institucijoms apie Kliento PVM mokėtojo kodą ir Kliento įsigytų paslaugų vertę. Be to, tam tikrais atvejais institucijos ir bankroto administratoriai gali reikalauti pateikti Kontoros išrašytas sąskaitas ir jų priedus.

Kontora taip pat gali atskleisti informaciją paslaugų teikėjams iš išorės, jei yra perdavusi tam tikrą PPP nuostatose reguliuojamą veiklą vykdyti kitiems paslaugų teikėjams, taip pat komerciniams bankams ir kitiems finansinių paslaugų teikėjams, kad jie galėtų vykdyti savo įstatyminius įsipareigojimus, susijusius su PPP nuostatų vykdymu.

Klientas supranta ir sutinka, kad prieš tai nurodyti atvejai, kurie sudaro Kontoros įstatyminę pareigą, nėra profesinės paslapties pažeidimas.

  7.
ASMENS DUOMENYS

Kontora tvarko asmens duomenis apie Klientą ir su juo tiesiogiai susijusius asmenis (pvz., darbuotojus, atstovus, kitas sandorių šalis) laikydamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių įstatymų, pvz., Sutarties vykdymo, sąskaitų išrašymo ir apskaitos sistemų administravimo, vidinių informacinių sistemų tvarkymo, ryšių su klientais valdymo, savo teisinių prievolių vykdymo ir rinkodaros tikslais.

Klientas patvirtina, kad Kontorai pateikti duomenys yra tvarkomi teisėtai ir, jei reikia, duomenų subjektai yra supažindinti su Kontoros privatumo politika, kurią galite rasti interneto svetainėje www.cobalt.legal.

Klientas privalo nedelsdamas informuoti Kontorą apie bet kokias konkrečias tvarkymo priemones, kurios jam yra būtinos Kontorai perduotų asmens duomenų atžvilgiu.

Vykdydama Kliento Pavedimą Kontora gali tvarkyti Kliento ir su juo tiesiogiai susijusių asmenų asmens duomenis veikdama kaip asmens duomenų valdytojas arba, išimtiniais atvejais, kaip duomenų tvarkytojas. Jei nesusitarta kitaip, tais atvejais, kai Kontora veikia tik kaip duomenų tvarkytojas, bus taikomos duomenų tvarkymo prievoles reglamentuojančios sąlygos, išdėstytos Kontoros privatumo politikoje.

Asmenys, kurių asmens duomenis tvarko Kontora, turi Įstatymų nustatytą teisę gauti informaciją apie Kontoros tvarkomus jų asmens duomenis ir reikalauti, kad Kontora ištaisytų ar panaikintų jų asmens duomenis, laikydamasi taikomų teisinių apribojimų. Priklausomai nuo aplinkybių, Klientas (kaip fizinis asmuo) ir jo atstovai taip pat gali turėti teisę apriboti duomenų tvarkymą; teisę nesutikti su duomenų tvarkymu; teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis; ir teisę į asmens duomenų perkeliamumą.

Kontora gali perduoti Kliento ir tiesiogiai su juo susijusių asmenų asmens duomenis tretiesiems asmenims, kai tokia informacija yra reikalinga vykdant Kliento Pavedimą, pvz., (tačiau tuo neapsiribojant) kitiems konsultantams, kuriuos Kontora gali pasitelkti arba kuriems gali būti perduotas Kliento Pavedimo vykdymas ar kitais susijusiais tikslais. Tokios trečiosios šalys gali būti įsteigtos ne ES / EEE šalyse, kur privatumo standartai gali skirtis nuo ES standartų.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą galite kreiptis į Kontorą arba rasti šią informaciją Privatumo politikoje, kuri yra skelbiama Kontoros interneto svetainėje: www.cobalt.legal.

  8.
INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ, KONFIDENCIALUMO IR NEVILIOJIMO ĮSIPAREIGOJIMAI

Autorių teisės ir kitos intelektinės nuosavybės teisės į Pavedimo vykdymo metu Kontoros sukurtą darbo rezultatą priklauso Kontorai. Vis dėlto, Klientas gali naudoti šį advokatų darbo rezultatą tais tikslais, kuriais jis gavo šį rezultatą.

Atsižvelgdama į Įstatymą ir šių Bendrųjų sąlygų 8 ir 9 straipsnį, taip pat į 6 straipsnyje nurodytus apribojimus, Kontora įsipareigoja saugoti Kliento informacijos, kuri Kontorai taps žinoma teikiant teisines paslaugas, konfidencialumą, laikydamasi profesinės etikos taisyklių.

Vykdydama pavedimus, susijusius su bendrovėmis, kurių akcijos yra įtrauktos į vertybinių popierių biržos prekybos sąrašus, Kontora privalo laikytis taikytinų vertybinius popierius reglamentuojančių teisės aktų normų ir Kontoros vidaus politikos dėl viešai neatskleistos informacijos ir vesti asmenų, disponuojančių viešai neatskleista informacija, sąrašą.

Jeigu teikiant teisines paslaugas yra būtina arba jeigu tokia prievolė kyla iš Įstatymų, Kontora gali be atskiro Kliento sutikimo atskleisti tretiesiems asmenims (įskaitant notarus, vertėjus, bankus ir valstybės institucijas) su Klientu susijusią konfidencialią informaciją ir dokumentus. Jeigu Klientas duoda nurodymą Kontorai teikiant teisines paslaugas naudotis kitų paslaugų teikėjų paslaugomis arba jeigu Klientas sutinka naudotis Kontoros pasiūlytų kitų paslaugų teikėjų paslaugomis, Kontora gali, jei nebuvo aiškiai susitarta kitaip, atskleisti jiems tokią konfidencialią informaciją ir medžiagą, kurią Kontora laiko būtina Pavedimo vykdymui.

Kontora taip pat turi teisę atskleisti Kliento jai patikėtą informaciją ir (arba) su Klientui Kontoros teikiamomis teisinėmis paslaugomis susijusią informaciją vidinio patikrinimo ir (arba) profesinės veiklos tyrimo metu vykdant drausmės ar etikos procedūras, kai patikrinimas ar tyrimas yra vykdomas pagal Vietinės advokatūros nuostatas.

Klientas sutinka Sutarties galiojimo metu ir 12 mėnesių laikotarpiu nuo jos pabaigos ar nutraukimo nesiūlyti nė vienam Sutarties galiojimo laikotarpiu Kontoroje dirbusiam teisininkui, darbuotojui arba advokatui įsidarbinti pagal darbo sutartį arba teikti paslaugas pagal kitą sutartį.

  9.
NUORODOS

Kontora gali atskleisti tretiesiems asmenims tai, kad Klientas yra Kontoros klientas, taip pat Pavedimus, kuriuose Kontora atstovavo Klientui, ir bendrą Klientui suteiktų paslaugų pobūdį. Kontora gali atskleisti papildomą informaciją apie teisines paslaugas be Kliento sutikimo, jei ir tiek, kiek tokia informacija pateko į viešąją erdvę prieš Kontorai ją atskleidžiant. Kontora, atskleisdama leidžiamą teikiamos informacijos dalį, gali naudoti Kliento prekės ženklą arba logotipą.

Teikdamas žiniasklaidai informaciją apie Kontoros įvykdytą Pavedimą, Klientas, kiek tai yra įmanoma, nurodys, kad teisinę pagalbą teikė Kontora.

10.
ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS

Kontoros atsakomybė už Klientui padarytą tiesioginę žalą dėl netinkamai suteiktų teisinių paslaugų ribojama trijų honorarų, sumokėtų ar mokėtinų už tokį Pavedimą, dydžio suma. Kontora neatsako už negautą pelną arba neturtinę žalą. Neatsižvelgiant į tai, jeigu vykdant tą patį pavedimą Klientą konsultavo kitas konsultantas, Kontoros atsakomybė visais atvejais yra ribojama jai proporcingai tenkančia bendro žalos dydžio dalimi.

Kontoros atsakomybė Klientui bus sumažinta pagal atsakomybės draudimą arba pagal draudimo polisą ar bet kurią kitą sutartį Klientui išmokėtos žalos kompensacijos suma, išskyrus atvejus, kai tai prieštarauja Kliento sutarties su draudiku ar trečiąja šalimi nuostatoms arba jose yra numatyti Kliento teisių draudiko ar trečiosios šalies atžvilgiu apribojimai.

Klientas įsipareigoja atlyginti Kontorai už bet kokius trečiųjų šalių ieškinius Kontorai, jei Pavedimo vykdymo metu Kontora prisiima atsakomybę tokios trečiosios šalies atžvilgiu už Klientui suteiktas paslaugas. Kontora neatsako už žalą, atsiradusią dėl Klientui suteiktos konsultacijos ar parengtų dokumentų, jeigu jie buvo naudojami ne tuo tikslu, kuriuo jie buvo parengti.

Kontora atsako tiktai tam asmeniui, kuris sudarė Sutartį su Kontora, ir nėra atsakinga už galimai bet kuriam trečiajam asmeniui padarytą žalą.

Kontora neprisiima atsakomybės už kitų advokatų kontorų (įskaitant kitas COBALT kontoras) ar išorinių specialistų suteiktas paslaugas, nepriklausomai nuo to, ar juos savo iniciatyva pasitelkė Kontora, ar Klientas, su sąlyga, kad Klientas buvo informuotas, kad tokie kiti specialistai buvo pasamdyti. Klientas sutinka, kad Kontora gali pasitelkti kitus specialistus pagal atskirai su jais sudarytas sutartis, kurie neprivalo laikytis šių Bendrųjų sąlygų. Jei pasitelkiamos kitos COBALT kontoros, jų paslaugoms taip pat bus taikomos šios Bendrosios sąlygos. Tačiau Specialiosios sąlygos bus taikomos šią Sutartį pasirašančiai Kontorai, nebent Specialiosiose sąlygose būtų susitarta kitaip.

Advokatai ar asmenys, kuriuos Kontora pasitelkia teisinių paslaugų teikimui, atleidžiami nuo atsakomybės Įstatymo leidžiama apimtimi.

11.
SUTARTIES NUTRAUKIMAS

Klientas gali bet kada nutraukti Sutartį, apie tai informuodamas Kontorą raštu.

Kontora gali nutraukti Sutartį dėl bet kokios priežasties, iš anksto pateikdama rašytinį įspėjimą prieš 14 kalendorinių dienų, arba dėl pagrįstų priežasčių, kuomet Sutartis nutraukiama nedelsiant. Pagrįsta priežastis, dėl kurios Kontora nutraukia Sutartį, apima interesų konflikto atsiradimą, Kliento padarytą esminį šios Sutarties pažeidimą, Kliento laiku nesumokėtą honorarą ir neatlygintas Kontoros išlaidas, Kliento atsisakymą bendradarbiauti su Kontora arba vadovautis Kontoros patarimais reikšmingu klausimu arba bet kokį faktą ar aplinkybę, dėl kurios Kontoros tolesnis atstovavimas taptų neteisėtas ar neetiškas, įskaitant atvejus, kai Kontora nustato veiklą ar faktus, kurie turi nusikalstamu būdu gautų pajamų naudojimo ar teroristų finansavimo pažymių, arba siejami su panašių nusikaltimų padarymu arba bandymu juos padaryti, arba kurie leidžia Kontorai įtarti ar žinoti, kad tai yra pinigų plovimas, teroristų finansavimas arba susijusių nusikaltimų padarymas.

Nutraukiant Sutartį Klientas sumokės Kontorai nesumokėtą honorarą už suteiktas teisines paslaugas, taip pat kompensuos išlaidas, patirtas iki Sutarties nutraukimo.

12.
TAIKYTINA TEISĖ

Šiai Sutarčiai yra taikomi jurisdikcijos, kurioje yra registruota Kontora, Įstatymai.

13.
REIKALAVIMAI

Jei Klientas turi skundą ar pretenziją dėl Advokato ar kito asmens, kurį Kontora pasitelkė vykdydama Pavedimą, veiklos, toks skundas ar pretenzija turi būti pateiktas Kontorai raštu. Bet koks Kontoros atžvilgiu reiškiamas reikalavimas atlyginti žalą turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo atitinkamos teisinės paslaugos suteikimo dienos. Po 12 mėnesių pasibaigia Kliento teisė pateikti pretenziją.

Jeigu Kliento reikalavimas Kontorai yra teikiamas trečiosios šalies (įskaitant valstybines institucijas) pareikšto Klientui reikalavimo pagrindu, Kontora gali atsakyti į reikalavimą ir jį sureguliuoti su trečiąja šalimi Kliento vardu, su sąlyga, kad Kontora atlygins Klientui bet kokius su tuo susijusius tiesioginius nuostolius. Kontora neatsako už reikalavimo vykdymą, jeigu Klientas įvykdo reikalavimą, išsprendžia jį kompromisu arba atlieka kitus veiksmus dėl reikalavimo be Kontoros sutikimo. Jeigu Kontora arba Kontoros draudikai kompensuoja Klientui žalą pagal pareikštą reikalavimą, Klientas perleidžia Kontorai arba Kontoros prašymu – jos draudikams atgręžtinio reikalavimo teisę tretiesiems asmenims.

14.
GINČAI

Bet koks iš šios Sutarties kylantis ar su ja susijęs ginčas sprendžiamas derybų keliu.

Nepavykus susitarti taikiai, ginčas turi būti perduotas teismui arba arbitražui, priklausomai nuo jurisdikcijos.

Tuo atveju, kai Sutartis yra sudaryta su Advokaadibüroo COBALT OÜ: Ginčus spręs Harju apygardos teismas kaip pirmosios instancijos teismas.

Estijos advokatūros garbės teismas sprendžia klausimus, susijusius su kliento ginčijamais advokatų honorarais arba reikalavimų atlyginti su teisinėmis paslaugomis susijusias išlaidas pagrįstumu. Garbės teismo reglamentas yra išdėstytas Estijos advokatūros įstatyme ir Estijos advokatūros vidaus taisyklėse, kurias galima rasti Estijos advokatūros interneto svetainėje adresu www.advokatuur.ee.

Tuo atveju, jeigu Sutartis yra sudaryta su ZAB COBALT SIA:

Ginčus spręs kompetentingi Latvijos Respublikos teismai. Klientas gali dėl ginčo kreiptis į Latvijos prisiekusiųjų advokatų tarybą jos patvirtinta tvarka dėl ginčų tarp advokatų ir jų klientų sprendimo neteismine tvarka. Minėtos tvarkos aprašą galimą rasti interneto svetainėje adresu www.advokatura.lv.

Tuo atveju, kai Sutartis yra sudaryta su advokatų profesine bendrija Norkus ir partneriai COBALT:

a) ginčai, kurių pagrindinio reikalavimo suma pinigine išraiška yra mažesnė nei 50 000 EUR, sprendžiami teismuose, o kompetentingų teismų vieta bus Vilnius, Lietuvos Respublika (sutartinė teritorinė jurisdikcija) ir b) ginčai, kurių pagrindinio reikalavimo suma pinigine išraiška yra didesnė nei 50 000 EUR, sprendžiami arbitražu Vilniaus komercinio arbitražo teisme pagal jo Arbitražo procedūros reglamentą. Arbitražo teismo arbitrų bus trys. Arbitražo vieta – Vilnius, Lietuva. Arbitražiniame procese bus vartojama anglų kalba.

15.
PRANEŠIMAI

Visi pagal šią Sutartį teikiami pranešimai, prašymai, reikalavimai ir kita perduodama informacija privalo būti teikiami raštu arba elektroniniu paštu ir bus laikomi tinkamai pateiktais, jeigu jie buvo įteikti asmeniškai, išsiųsti per kurjerį, registruotu paštu, paprastu laišku ar elektroniniu paštu Specialiosiose sąlygose nurodytais Šalių adresais.

Kiekviena Šalis nedelsdama informuos kitą Šalį apie bet kokį Specialiosiose sąlygose nurodytų jos kontaktinių duomenų pasikeitimą.

16.
PAKEITIMAI

Kontora gali bet kada vienašališkai pakeisti šias Bendrąsias sąlygas, apie tai informuodama Klientą elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų. Bendrųjų sąlygų pakeitimus Kontora skelbia savo interneto svetainėje www.cobalt.legal. Jeigu Klientas nesutinka su Bendrųjų sąlygų pakeitimu, jis gali nutraukti Sutartį Bendrųjų sąlygų 11 punkte nustatyta tvarka.