Danovskis E. Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes vēsture [The History of the Faculty of Law of the University of Latvia]. Grām.: Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte. 1919-2014. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014, 18.-35.lpp.