Kõik uudised

Euroopa Liidu "Platform to Business" (P2B) määrus kehtestab uued nõuded veebipõhiste vahendusteenuste pakkujatele

2020-10-21

Alates 12. juulist 2020 kohaldatakse Euroopa Liidus ja UK-s määrust 2019/1150 (n-ö Platform to Business või P2B määrus), mille eesmärk on ärikasutajate jaoks õigluse ja läbipaistvuse edendamine veebipõhiste vahendusteenuste kasutamisel. P2B määrus mõjutab otseselt veebipõhise vahendusteenuse pakkujaid, kes võimaldavad oma äriklientidel jõuda tarbijateni, näiteks e-kaubanduse platvormid, hinnavõrdluslehed, personalivahenduse lehed, tarkvaraplatvormid ja otsingumootorid. Kõik veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad ja otsingumootorid peaksid P2B määruse uute nõuete valguses olemasolevad teenusetingimused üle vaatama ja vastavusse viima.

P2B määrus on otsekohalduv, mis tähendab, et P2B määrus on käesoleva artikli kirjutamise ajal Eestis kehtiv,  ja ühtlasi ülimuslik Eesti riigisisese õiguse suhtes. Kui seni on kahe ühingu vahel sõlmitavat lepingut teataval määral mõjutanud võlaõigusseaduse tüüptingimuste regulatsioon, siis P2B määrus näeb lisaks ette kohustuslikud sätted, mida vahendusteenuse osutaja ja ärikasutaja vahelised tüüptingimustel sõlmitav leping ehk teenusetingimused (ingliskeelsena tuntud kui nö „terms & conditions“) peavad sisaldama.

Kelle tegevust P2B määrus reguleerib?

P2B määrus sätestab kohustused veebipõhise vahendusteenuse pakkujale, kes on füüsiline või juriidiline isik, kes pakub või edastab pakkumiseks ärikasutajatele veebipõhiseid vahendusteenuseid, mis võimaldavad ärikasutajatel pakkuda kaupu ja teenuseid eesmärgiga hõlbustada otsetehingute algatamist ärikasutajate ja tarbijate vahel. Lihtsamini öeldes, on veebipõhise vahendusteenuse pakkujad ettevõtted, kes võimaldavad jõuda ärikasutajatel tarbijateni, näiteks e-kaubanduse platvormid, hinnavõrdluslehed, personalivahenduse lehed, tarkvaraplatvormid ja otsingumootorid.

Seejuures ärikasutajaon juriidiline isik, kes pakub oma kaubandus-, majandus-, oskus- või kutsetegevuse raames või füüsiline isik, kes tegutseb oma majandus- või kutsetegevuse raames ja pakub veebipõhiste vahendusteenuste kaudu tarbijatele kaupu või teenuseid.

P2B määrust ei kohaldata veebipõhiste makseteenuste, veebipõhiste reklaamivahendite ega veebipõhise reklaamide vahendamise suhtes, mille eesmärk ei ole hõlbustada otsetehingute algatamist ja millega ei kaasne lepingulist suhet tarbijaga.

Teenusetingimuste kohustuslikud sätted

P2B määruse kohaselt peavad teenusetingimused olema sõnastatud lihtsas ja arusaadavas keeles ja sisaldama järgmisi kohustuslikke sätteid:

1) Teenusetingimuste muutmine: kavandatavatest muudatustest peab ette teavitama vähemalt 15 päeva, seejuures muudatus ei või jõustuda enne etteteatamistähtaja möödumist (sh vajadusel tuleb ette näha pikemad etteteatamistähtajad, lühemat etteteatamistähtaega võib rakendada vaid piiratud juhtudel) ja ärikasutaja võib selle aja jooksul teenusetingimused üles öelda. Kõik kavandatavad teenusetingimuste muudatused tuleb esitada ärikasutajale püsival andmekandjal (e-mail, allalaaditav PDF).

2) Teenuse peatamine, piiramine või lõpetamine: teenusetingimustes peab olema määratletud, mille alusel otsustatakse ärikasutajale teenuse peatamine, piiramine või lõpetamine. Kui veebipõhise vahendusteenuse pakkuja otsustab teenuse peatamise, piiramise või lõpetamise, siis peab veebipõhise vahendusteenuse osutaja esitama ärikasutajale püsival andmekandjal otsuste tegemise põhjused enne või samaaegselt eelnimetatud meetmete võtmist. Teenuse osutamise lõpetamisest peab ette teavitama vähemalt 30 päeva.

3) Intellektuaalomandi kasutamise tingimused: teenusetingimused peavad sisaldama teavet selle kohta, millist mõju avaldavad teenusetingimused ärikasutajate intellektuaalomandi õigustele ja nende üle teostatavale kontrollile.

4) Juurdepääs andmetele: teenusetingimustes peab olema kirjeldatud, kas ärikasutajal on või ei ole tehniline ja teenusetingimustel põhinev juurdepääs isikuandmetele ja muudele andmetele mida ärikasutajad või tarbijad esitavad veebipõhiste vahendusteenuste kasutamiseks või mis luuakse selliste teenuste pakkumise käigus.

5) Kuvamise järjestuse kriteeriumid: teenusetingimused peavad sisaldama parameetreid, millest sõltub ärikasutajate kuvamise järjestus platvormil.  

6) Erikohtlemine: teenusetingimused peavad sisaldama teavet veebipõhise vahendusteenuse pakkuja enda toodetele kohalduva erikohtlemise kohta võrdluses teiste ärikasutajatega peamiste majanduslike, kaubanduslike ja õiguslike kaalutluste kaudu.  

Eelnimetatud tingimustele mittevastavad sätted teenustingimustes on tühised.

Mida veel silmas pidada?

P2B määrus kohustab veebipõhise vahendusteenuse pakkujat looma ettevõttesisese kaebuste menetlemise süsteemi. Lisaks peab teenusetingimustes määrama kaks või rohkem lepitajat, kellega on veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja valmis koos töötama, et saavutada ärikasutajatega kohtuväline kokkulepe, sh kaebustes, mida ei lahendatud ettevõttesisese kaebuste menetlemise süsteemi raames. Kaebuste menetlemise süsteemi pakkumise ja lepitajate nimetamise nõuded ei kohaldu väikeettevõtjatele, kel on alla 50 töötaja ja aastane käive alla 10 miljoni euro.

Organisatsioonidel ja ühendustel, kellel on õigustatud huvi esindada ärikasutajaid või kommertsveebisaitide kasutajaid, on õigus pöörduda kohtusse, et peatada või keelata P2B määruses sätestatud nõuete rikkumine veebipõhise vahendusteenuste või otsingumootorite pakkujate poolt. Sama õigus on antud ka avalik-õiguslikele asutustele.

Kuidas edasi?

Kooskõla P2B määruse nõuetega tagab pooltevahelise usalduslikkuse ja läbipaistvuse. Kuna P2B määrus on juba jõus ja sellega vastuolevad sätted teenustingimustes on tühised, peaksid kõik veebipõhiste vahendusteenuste pakkujad ja otsingumootorid P2B määruse nõuete valguses olemasolevad teenusetingimused üle vaatama ja vastavusse viima, et vältida tarbetuid vaidlusi. Kui aga tegutsed ärikasutajana, siis enne veebipõhise vahendusteenuse pakkujaga lepingu sõlmimist veendu, et teenusetingimustes on ülalkirjeldatud aspektid reguleeritud.

 

Advokaat Stella Raudsepa artikkel ilmus ka veebilehel RMP.ee