ÜLDTINGIMUSED
Kehtivad alates 10. septembrist 2020
  1.
TEENUSE OSUTAMINE

Büroo nimel osutavad õigusteenust ainult Büroo asukohariigi Advokatuuri („Kohalik Advokatuur“) liikmed („Advokaadid“). Advokaadid võivad õigusteenuse osutamisel kaasata teisi Büroos töötavaid või Büroole muul viisil teenuseid osutavaid isikuid. Nimetatud isikud ei tohi õigusteenuseid osutada Kliendile iseseisvalt: nad ainult abistavad Advokaate ja töötavad Advokaatide järelevalve all. Büroo nimel õigusteenuseid osutavate isikute ja teiste töötajate nimekiri on kättesaadav Büroo veebilehel www.cobalt.legal.

Lepingu alusel osutab õigusteenuseid Büroo (Kohalikus Advokatuuris registreeritud juriidiline isik).

Väliste nõustajate, sealhulgas teistes riikides asuvate COBALT-i büroode või teiste advokaadibüroode kaasamiseks on alati nõutav Kliendi eelnev nõusolek. Büroo ei vastuta väliste nõustajate tasude ega kulude kandmise eest. Klient kohustub tasuma Kliendi nõusolekul kaasatud väliste nõustajate tasud ja kulud.

  2.
TEENUSE ULATUS

Büroo osutab ainult õigusteenust. Büroo ei osuta mingeid muid teenuseid, sealhulgas, kuid mitte ainult finants-, raamatupidamis-, keskkonnaalaseid ega tehnilise nõustamise teenuseid.

Büroo võib väljendada seisukohti teiste riikide õigusega seotud küsimustes, kuid see ei kujuta endast õigusteenust ning Büroo ei vastuta nende seisukohtade õigsuse eest.

Klient annab Büroole kõik Tööülesannet puudutavad asjakohased andmed ja dokumendid ning teavitab Bürood jooksvalt kõigist muutunud asjaoludest.

Büroo ei pea Kliendile antud teavet, arvamusi ega koostatud dokumente parandama ega täiendama seoses õigusaktide muutmise või kehtetuks tunnistamise, kohtupraktika kujunemise või asjaolude muutumisega pärast Tööülesande täitmist.

  3.
TASUD JA ARVED

Klient tasub Büroole osutatud õigusteenuse eest Eritingimustes toodud tingimuste kohaselt või Kliendi ja Büroo vahel e-posti teel kokkulepitud tingimuste kohaselt.

Kui on kokku lepitud tunnitasus, esitab Büroo Kliendile arve ka aja eest, mis kulub teenuse osutamisega seoses kohalesõiduks Kliendi, kolmanda isiku või institutsiooni asukohta, Kliendi asjadega seotud telefonikõnedele, sealhulgas telefonikõnedele Kliendiga, Kliendi teiste nõustajatega või vastaspoole nõustajatega.

Büroo peab Tööülesandele kulunud aja kohta arvestust ajaarvestussüsteemis. Minimaalne ajaarvestusühik ei ületa 15 minutit.

Bürool on õigus kokkulepitud tunnitasumäärasid ühepoolselt muuta, teatades sellest Kliendile vähemalt 30 kalendripäeva ette. Kui Klient uute tunnitasumääradega ei nõustu, võib Klient Lepingu lõpetada, teatades sellest Büroole 20 kalendripäeva jooksul alates teate kuupäevast. Kui lõpetamist ei toimu, kohaldatakse uusi tasumäärasid.

Büroo poolt esitatud hinnangulised tasud on alati ligikaudsed ning põhinevad hinnangu andmise hetkel Büroole kättesaadaval informatsioonil.

Büroo võib valida kindla Tööülesande täitmiseks kasutatavaid Advokaate ning Tööülesande täitmise käigus Advokaate vajadusel muuta. Büroo kooskõlastab Kliendiga mõistliku tasu aja eest, mida Advokaadid Tööülesandega seotud ülesannete ülevõtmisele Advokaatide vahetamise korral kulutavad.

Bürool on õigus võtta kasutusele Tööülesande täitmiseks vajalikke ja soovituslikke meetmeid ning teha Tööülesande täitmise käigus põhjendatud jooksvaid kulutusi (sealhulgas, kuid mitte ainult transpordiga, tõlgetega, ärakirjade tegemisega, telefonikõnedega, notari tasudega, riigilõivudega seotud kulutused). Klient kohustub vastavad jooksvad kulud tasuma lisaks tasudele.

Büroo esitab arveid kord kuus. Arve tasumise tähtaeg on 10 kalendripäeva. Kui Klient ei esita põhjendatud vastuväiteid arve osas maksetähtaja jooksul, loetakse, et Klient on arve ja osutatud teenused aktsepteerinud.

Tasule lisandub käibemaks Seadusega ette nähtud juhul ja määras.

Kui Klient peab Büroole arve alusel tasutavast summast maha arvestama või kinni pidama mis tahes makse või muid summasid (näiteks panga teenustasusid), maksab Klient vastavad maksud ja muud summad ning tagab, et Büroole laekub arve kogusumma selliselt, nagu ei oleks vastavat mahaarvamist või kinnipidamist olnud vaja teha.

Arve maksmisega viivitamise korral võib Büroo õigusteenuse osutamise peatada ja nõuda viivist 0,06% tasumata summalt iga viivitatud päeva eest kuni viivitatud summade Kliendi poolt täies ulatuses tasumiseni.

Klient hüvitab Büroole kõik Büroo poolt seoses viivitatud summade sissenõudmisega kantud kulud.

Arved saadetakse Kliendile elektrooniliselt Lepingus märgitud e-posti aadressil ilma füüsilise allkirjata.

  4.
HUVIDE KONFLIKT

Enne Tööülesande vastuvõtmist viib Büroo alati läbi sisemise huvide konflikti kontrolli veendumaks, et Büroo saab Tööülesande vastu võtta vastavalt Büroo suhtes kehtivatele Kohaliku Advokatuuri eeskirjadele.

Vaatamata sellise kontrolli läbiviimisele võivad ilmneda asjaolud, mis takistavad Bürool Kliendi heaks tegutseda käimasolevas või tulevases asjas. Sellisel juhul kohalduvad huvide konflikte käsitlevad Kohaliku Advokatuuri eetikakoodeksi reeglid ning Büroo võib Lepingu lõpetada.

Leping ei tekita vastastikust eksklusiivsust. Klient võib kasutada teiste büroode teenuseid. Büroo võib osutada õigusteenuseid teistele isikutele ja täita tööülesandeid, mis ei ole Tööülesandega seotud, sealhulgas osutada teenuseid isikutele, kes tegutsevad samas majandussektoris nagu Klient, või isikutele, kelle huvid võivad olla vastuolus Kliendi huvidega.

  5.
ELEKTROONILINE SUHTLUS, INFOTEHNOLOOGIASÜSTEEMID JA ORIGINAALDOKUMENDID

Klient nõustub informatsiooni vahetamisega elektrooniliselt. Klient on teadlik riskidest, mis kaasnevad elektroonilise suhtlusega: sõnumid võivad hilineda või kaduda, konfidentsiaalset ja isiklikku informatsiooni võidakse tahtlikult või tahtmatult muuta, varastada või kolmandatele isikutele avaldada. Büroo ei vastuta elektroonilise suhtlusega seotud riskide eest.

Büroo elektroonilise suhtluse kaitsmiseks, selle konfidentsiaalsuse ja säilimise tagamiseks kasutusele võetud abinõud võivad teatud juhtudel blokeerida Kliendi e-kirja. Klient peab kontrollima oluliste e-kirjade kohalejõudmist telefoni teel või paluma Bürool e-kirja kättesaamist kinnitada.

Büroo kasutab ärilistel eesmärkidel toodetud infotehnoloogiasüsteeme (sh elektroonilise kommunikatsiooni süsteeme, ajaarvestuse platvorme, kliendihalduse ja dokumendihalduse süsteeme), mis sisaldavad informatsiooni Büroo klientide, neile osutatava õigusteenuse ja sellega seonduvate dokumentide kohta.

Pärast Tööülesande täitmist või Lepingu lõpetamist tagastab Büroo kõik enda valduses olevad vastava Tööülesandega seotud originaaldokumendid ning Büroo ei ole kohustatud säilitama ega kättesaadavaks tegema mingeid dokumente ega informatsiooni, mis on seotud lõpetatud Tööülesandega.

  6.
TUNNE-OMA-KLIENTI JA KÄIBEMAKSU INFORMATSIOON

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ning massihävitusrelvade leviku tõkestamise ja finantssanktsioonide kohaldamise regulatsiooni (“Rahapesu Tõkestamise Reeglid”) kohaselt on Büroo teatud juhtudel kohustatud tuvastama Kliendi, Klienti esindavate isikute ja lõplike kasusaajate isikusamasuse. Teatud juhtudel on Bürool kohustus kindlaks teha ka Kliendi varade päritolu. Bürool võib tekkida kohustus Tööülesande täitmisest keelduda või see peatada ning teavitada võimuorganeid, kui Klient ei edasta nõutud informatsiooni või kui tehing on kahtlane või kahtlustatakse varade kasutamist terrorismi rahastamiseks või rahapesuks.

Ehkki Büroo professionaalseks ja seadusest tulenevaks kohustuseks on kliente ja neile osutatud õigusteenust puudutavaid andmeid mitte avaldada, võib Büroo vastavalt kehtivale Seadusele olla kohustatud teavitama ametivõime tehingutest, mille puhul kasutatakse sularaha üle ettenähtud piiri, või kui Büroo saab teada või tal on alust kahtlustada, et Kliendi nimel teostatav tehing võib olla vastuolus kehtivate Rahapesu Tõkestamise Reeglitega. Kui selgub, et Bürool on vaja esitada teade rahapesu kohta Kliendi huvides tegutsemise ajal, ei pruugi Bürool olla lubatud teavitada Klienti teate esitamisest või selle põhjustest.

Seadusega sätestatud teatud juhtudel peab Büroo Maksu- ja Tolliametile edastama informatsiooni Kliendi käibemaksukohustuslase numbri ja Kliendi poolt ostetud teenuse maksumuse kohta. Lisaks võivad ametivõimud ja pankrotihaldurid teatud juhtudel nõuda Büroo poolt esitatud arvete ja nende lisade esitamist.

Samuti võib Büroo teha informatsiooni kättesaadavaks välistele teenuseosutajatele, kui Büroo on tellinud seoses Rahapesu Tõkestamise Reegitega teatud tegevused väljastpoolt, ning kommertspankadele ja teistele finantsteenuse osutajatele, et võimaldada neil täita oma seadusega ettenähtud kohustusi, mis on seotud Rahapesu Tõkestamise Reeglite rakendamisega.

Klient mõistab ja aktsepteerib, et sellised meetmed, mis on Büroo jaoks täitmiseks kohustuslikud, ei kujuta endast kutsesaladuse hoidmise kohustuse rikkumist.

  7.
ISIKUANDMED

Büroo töötleb Kliendi ja temaga otseselt seotud isikute (näiteks töötajate, esindajate, vastaspoolte) isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitsele kohalduvate seadustega näiteks Lepingu täitmiseks, arvete ja arvestussüsteemide haldamiseks, büroosiseste infosüsteemide haldamiseks, kliendisuhete haldamiseks, oma seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks ning turunduse eesmärkidel.

Klient kinnitab, et Büroole esitatavaid andmeid töödeldakse seaduslikult ning vajadusel teavitatakse andmesubjekte Büroo privaatsuspoliitikast, mis on kättesaadav aadressil www.cobalt.legal. Klient kohustub Bürood viivitamatult teavitama kõigist konkreetsetest töötlemise meetmetest, mis on nõutavad seoses Büroole edastatavate isikuandmetega.

Kliendi Tööülesande täitmise eesmärgil võib Büroo töödelda Kliendi ja temaga otseselt seotud isikute isikuandmeid vastutava töötlejana, või erandkorras volitatud töötlejana. Kui ei ole teisiti kokku lepitud, siis kui Büroo tegutseb ainult volitatud töötlejana, kohaldatakse Büroo privaatsuspoliitikas sätestatud andmetöötlemise osas kehtivaid tingimusi.

Isikutel, kelle isikuandmeid Büroo töötleb, on Seaduse kohaselt õigus saada informatsiooni Büroo töödeldavate isikuandmete kohta ning nõuda oma isikuandmete parandamist või kustutamist, arvestades kehtivaid seadusest tulenevaid piiranguid. Olenevalt asjaoludest võib Kliendil (füüsilise isikuna) ja tema esindajatel olla õigus ka töötlemist piirata; õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele; õigus nõuda isikuandmete kustutamist; ning õigus nõuda isikuandmete ülekandmist.

Büroo võib Kliendi ja temaga otseselt seotud isikute isikuandmeid kolmandatele isikutele üle anda juhul, kui vastav informatsioon on vajalik Kliendi Tööülesande täitmiseks, näiteks muuhulgas teistele nõustajatele, keda Büroo võib kaasata või kellele võidakse Kliendi Tööülesanne edasi anda, või muudel seonduvatel eesmärkidel. Sellised kolmandad isikud võivad asuda väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda, kus privaatsuse regulatsioon võib erineda Euroopa Liidu regulatsioonist.

Lisainformatsiooni isikuandmete töötlemise kohta saab küsida Büroolt või lugeda privaatsuspoliitikast, mis on kättesaadav Büroo veebilehel: www.cobalt.legal.

  8.
INTELLEKTUAALOMAND, KONFIDENTSIAALSUS, VÄRBAMISKEELD

Autoriõigus ja muud intellektuaalomandi õigused kõigile töö tulemustele, mis on loodud Büroo poolt Tööülesannete täitmise käigus, kuuluvad Büroole. Kliendil on siiski õigus kasutada sellist advokaadi töö tulemust eesmärgil, milleks see on Kliendile üle antud. Büroo hoiab kutsetegevuse reeglite kohaselt õigusteenuse osutamise käigus Büroole teatavaks saanud Kliendi informatsiooni saladuses vastavalt seadusele ja arvestades käesolevate Üldtingimuste punkte 8 ja 9 ning punktis 6 nimetatud piiranguid.

Börsil noteeritud ettevõtetega seotud asjades peab Büroo täitma kohalduvaid väärtpaberituru regulatsioone ning kohaldama Büroo sisereegleid siseteabe kohta ja pidama insaiderite nimekirja.

Büroo võib ilma Kliendi eraldi nõusolekuta avaldada kolmandatele isikutele (sh notaritele, tõlkidele, pankadele ja riigiasutustele) Kliendiga seotud konfidentsiaalset informatsiooni ja dokumente, kui see on vajalik õigusteenuse osutamiseks või kui vastav kohustus tuleneb Seadusest. Kui Klient annab Büroole korralduse kasutada õigusteenuse osutamisel teiste teenusepakkujate teenuseid või Klient on nõustunud Büroo poolt välja pakutud teiste teenusepakkujate kasutamisega, võib Büroo avaldada neile konfidentsiaalset informatsiooni ja materjale, mida Büroo peab vajalikuks Tööülesande üldiseks täitmiseks, kui ei ole sõnaselgelt kokku lepitud teisiti. Bürool on samuti õigus avaldada Kliendi poolt talle usaldatud ja/või Büroo poolt Kliendile osutatava õigusteenusega seotud informatsiooni distsiplinaar- või eetikamenetluses sisejärelevalve ja/või kutsealase uurimise käigus, kui järelevalvet või uurimist viiakse läbi vastavalt Kohaliku Advokatuuri eeskirjadele.

Klient on nõus Lepingu kehtivuse ajal ja 12 kuu jooksul pärast Lepingu kehtivuse lõppemist hoiduma Lepingu kehtivuse ajal Büroos töötanud juristi, töötaja või advokaadi värbamisest enda juurde tööle või endale muul lepingulisel alusel teenuseid osutama.

  9.
REFERENTSID

Büroo võib avaldada kolmandatele isikutele fakti, et Klient on Büroo klient, samuti seda, millistes Tööülesannetes on Büroo Klienti nõustanud ning Kliendile osutatud teenuste üldist iseloomu. Lisainformatsiooni Kliendile osutatud õigusteenuse kohta võib Büroo avaldada Kliendi nõusolekuta sel juhul ja sellisel määral, kuivõrd selline teave on juba avalikustatud enne selle avaldamist Büroo poolt. Bürool on õigus kasutada seoses lubatud informatsiooni avaldamisega Kliendi kaubamärki või logo.

Kui Klient annab meediale informatsiooni Büroo poolt täidetava Tööülesande kohta, viitab Klient võimaluse korral sellele, et asjaga seotud õigusabi osutas Büroo.

10.
PIIRATUD VASTUTUS

Büroo vastutab õigusteenuse osutamisel Kliendile süüliselt tekitatud otsese varalise kahju eest Tööülesande täitmise eest makstud või maksmisele kuuluva tasu kolmekordse summa ulatuses. Büroo ei vastuta saamata jäänud tulu ega mittevaralise kahju eest. Kui Klienti on nõustanud samas asjas mõni muu nõustaja lisaks Büroole, on Büroo vastutus alati piiratud ka proportsionaalse osaga kogu tekkinud kahjust, piiramata eelpool sätestatu üldist kehtivust.

Büroo vastutust Kliendi ees vähendavad kindlustus- või kahjuhüvitised, mille Klient on saanud kindlustulepingu või muu lepingu alusel, välja arvatud juhul, kui see on Kliendi kindlustusandja või kolmanda isikuga sõlmitud kokkuleppega vastuolus või kui Kliendi õigused kindlustusandja või kolmanda isiku vastu on sel juhul piiratud.

Klient kohustub hüvitama Büroole kõik kolmandate isikute nõuded Büroo vastu, kui Tööülesande täitmise käigus võtab Büroo Kliendile osutatud teenustega seoses vastutuse kolmanda isiku ees. Büroo ei vastuta kahju tekkimise eest, mis on põhjustatud Kliendile antud nõuannete ja dokumentide kasutamisest mõnel muul eesmärgil kui sellel, milleks nad algselt olid koostatud.

Büroo vastutab üksnes Bürooga käesoleva Lepingu sõlminud isiku ees ja ei kanna vastutust mis tahes kolmandale isikule tekkida võiva kahju eest.

Büroo ei vastuta teiste advokaadibüroode (sealhulgas teiste COBALT-i büroode) või väliste nõustajate poolt osutatud teenuse eest, sõltumata sellest, kas nad on kaasatud Büroo enda või Kliendi initsiatiivil, kui Klienti on vastava välise nõustaja kaasamisest informeeritud. Klient nõustub, et Büroo kaasab teisi spetsialiste nendega eraldi sõlmitavate lepingute alusel, mis ei seo vastavaid spetsialiste käesolevate Üldtingimustega. Teiste COBALT-i büroode kaasamisel kehtivad käesolevad Üldtingimused ka nende osutatavatele teenustele. Eritingimused kehtivad siiski üksnes Lepingule alla kirjutava Büroo suhtes, kui Eritingimustes ei ole teisiti kokku lepitud.

Advokaatide ja teiste Büroo poolt õigusteenuse osutamisesse kaasatud isikute vastutus on välistatud ulatuses, milles see on Seadusega lubatud.

11.
LEPINGU LÕPETAMINE

Klient võib Lepingu igal ajal üles öelda, teatades sellest Büroole kirjalikult.

Büroo võib Lepingu üles öelda mis tahes põhjusel, esitades Kliendile kirjaliku teate 14 päeva enne Lepingu lõpetamise kuupäeva, või mõjuval põhjusel viivitamatult. Mõjuv põhjus ülesütlemiseks Büroo poolt on muuhulgas huvide konflikti tekkimine, Lepingu oluline rikkumine Kliendi poolt, Büroo tasude ja kulude õigeaegselt maksmata jätmine Kliendi poolt, Kliendi poolne keeldumine koostööst Bürooga või Büroo nõuannete mittejärgimine olulises küsimuses või mis tahes fakt või asjaolu, mis muudab Büroo poolse jätkuva esindamise ebaseaduslikuks või ebaeetiliseks, sealhulgas juhul, kui Büroo tuvastab tegevuse või faktid, mis viitavad kriminaalse tulu kasutamisele või terrorismi rahastamisele või sellega seotud süütegude toimepanekule või toimepaneku katsele või millega seoses Büroo kahtlustab või teab, et see kujutab endast rahapesu või terrorismi rahastamist või sellega seotud süütegude toimepanekut.

Lepingu ülesütlemisel on Klient kohustatud maksma Büroole kõik maksmata tasud osutatud õigusteenuse eest ning kulud, mis on kantud kuni Lepingu lõpetamiseni.

12.
KOHALDATAV ÕIGUS

Lepingule kohalduvad Büroo asukohariigi Seadused.

13.
NÕUDED

Kui Kliendil on pretensioon või nõue seoses Advokaadi või Büroo poolt Tööülesande täitmisesse kaasatud muu isiku tegevusega, tuleb see Büroole esitada kirjalikult. Mis tahes kahjunõue Büroo vastu tuleb esitada hiljemalt 12 kuu jooksul vastava õigusteenuse osutamise kuupäevast. 12 kuu möödudes kaotab Klient õiguse nõudeid esitada.

Kui Kliendi nõue Büroo vastu põhineb kolmanda isiku (sealhulgas ametivõimude) nõudel Kliendi vastu, on Bürool õigus vastata nõudele, samuti rahuldada selline nõue Kliendi nimel, kui Büroo hüvitab Kliendile sellega seonduva otsese kahju. Kui Klient rahuldab nõude, sõlmib kompromissi või võtab kasutusele muid meetmeid sellise nõude osas Büroo nõusolekuta, siis Büroo vastava nõude eest ei vastuta. Kui Kliendi nõue rahuldatakse kas Büroo või Büroo kindlustusandja poolt, loovutab Klient Büroole või Büroo nõudel Büroo kindlustusandjale õiguse regressinõudele kolmandate isikute vastu.

14.
VAIDLUSED

Kõik Lepingust tulenevad või Lepinguga seotud vaidlused, vastuolud ja nõuded lahendatakse läbirääkimiste teel.

Kui läbirääkimiste teel lahenduseni ei jõuta, tuleb vaidlus olenevalt jurisdiktsioonist esitada lahendamiseks kohtusse või vahekohtusse.

Kui Leping sõlmitakse Advokaadibüroo COBALT OÜ-ga:

Vaidlused lahendatakse esimese astme kohtuna Harju Maakohtus. Eesti Advokatuuri aukohus lahendab kliendi poolt advokaatide tasude vaidlustamisega ja õigusteenuse kulude nõude põhjendatusega seotud asju. Aukohtu protseduurireeglid on sätestatud Eesti advokatuuriseaduses ja kodukorras, mis on kättesaadavad Eesti Advokatuuri veebilehel: www.advokatuur.ee.

Kui Leping sõlmitakse ZAB COBALT SIA-iga:

Vaidlused lahendatakse Läti Vabariigi pädevas kohtus.

Klient võib vaidluse lahendamiseks anda Läti vandeadvokaatide nõukogule vastavalt advokaatide ja nende klientide vaidluste kohtuvälise lahendamise korrale, mille on kinnitanud Läti vandeadvokaatide nõukogu. Protseduurireeglid on kättesaavad veebilehel www.advokatura.lv.

Kui Leping sõlmitakse advokaadibürooga Norkus and Partners COBALT: a) vaidlused, mille puhul põhinõude rahaline väärtus on alla 50 000 euro, lahendatakse kohtus, ning kohtupidamise kohaks on Vilnius, Leedu Vabariik (kohtualluvuse kokkulepe), ning b) vaidlused, mille puhul põhinõude rahaline väärtus on üle 50 000 euro, lahendatakse Vilniuse Kaubanduslikus Arbitraažikohtus vastavalt Arbitraažikohtu reglemendile. Arbiteride arv on kolm. Arbitraažimenetluse toimumise kohaks on Vilnius, Leedu. Asja arutamise keel on inglise keel.

15.
TEATED

Kõik Lepingust tulenevad teated, taotlused, nõuded ja muu teabevahetus vormistatakse kirjalikult ja loetakse nõuetekohaselt esitatuks, kui need on üle antud isiklikult, saadetud kulleriga, tähitud kirjaga, tavapostiga või e-kirjaga Poolte Eritingimustes märgitud aadressidel.

Kumbki Pool teatab teisele Poolele viivitamata Eritingimustes toodud kontaktandmete muutumisest.

16.
MUUDATUSED

Büroo võib käesolevaid Üldtingimusi igal ajal ühepoolselt muuta, teatades sellest Kliendile e-kirja teel vähemalt 30 kalendripäeva ette. Büroo avaldab Üldtingimuste muudatused oma veebilehel www.cobalt.legal. Kui Klient ei nõustu Üldtingimuste muutmisega, võib Klient Lepingu üles öelda vastavalt Üldtingimuste punktile 11.