Majanduskuriteod

Meie advokaadid nõustavad, esindavad ja kaitsevad kliente nii enne kohut kui kohtumenetluses. Kriminaalmenetlustes on büroo keskendunud majandus- ja ametialaste kuritegudega seotud juhtumitele ning konkurentsialastele süütegudele. Bürool on põhjalikud kogemused klientide esindamisel nii kriminaalasjade algatamisel, nõustamisel edasises menetluses kui ka kahjude sissenõudmisel.

Meie teenused hõlmavad:

  • kahtlustatavate ja süüdistatavate esindamist korruptsiooni-, finants- või majanduskuritegudega seotud menetlustes
  • hagejate ja kannatanute esindamist kriminaal- ja haldusmenetlustes
  • inimõiguste ja -vabaduste kaitsega seotud küsimustega tegelemist
  • klientide esindamist seoses mittevaralise kahju hüvitamisega
  • ametialase või akadeemilise eetika rikkumises kahtlustatavate klientide kaitsmist
  • klientide esindamist haldus- ja tsiviilkohtutes, riigiasutustes ja organisatsioonides, Euroopa inimõiguste kohtus, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni inimõiguste nõukogus
  • laiapõhjalist õigusalast nõustamist kuritegude ja muude õigusrikkumiste ennetamiseks
  • nõustamist ärisaladuste kaitse tagamiseks
  • nõustamist korruptsiooni tõkestamise küsimustes