PRIVAATSUS- JA KÜPSISTE PÕHIMÕTTED

COBALTi advokaadibüroode jaoks Balti riikides ja Valgevenes on teie privaatsus ja isikuandmete kaitse oluline.

Käesolevad privaatsuspõhimõtted (põhimõtted) selgitavad, kuidas advokaadibüroo COBALT (kontaktandmed toodud allpool) (büroo või meie) kogub ja töötleb teavet, kui kasutate meie veebilehel www.cobalt.legal (veebileht) asuvaid teenuseid või muid meie pakutavaid teenuseid (teenused).

Veebilehte kasutades või selle kaudu suheldes nõustute meie veebilehe kasutajana või meie kliendina (kasutaja, klient või teie) käesolevates põhimõtetes esitatud sätetega ja kinnitate, et olete põhimõtetes sätestatu läbi lugenud ja sellest aru saanud.

Töötleme isikuandmeid käesolevate privaatsuspõhimõtete alusel ja kohalduvate õigusaktide kohaselt, sh isikuandmete kaitse üldmääruse (2016/679) (GDPR) ja Eestis, Lätis, Leedus ja Valgevenes kohalduvate riigisiseste andmekaitseseaduste (andmekaitseseadus) kohaselt.

Meie eesmärk on tagada oma klientide, võimalike tulevaste klientide, nende sidusettevõtjate ja nendega seotud üksikisikute kohta käivate andmete privaatsus ja konfidentsiaalsus ning järgida allpool esitatud põhimõtteid kooskõlas meie kutsealaste kohustuste ja kohaldatavate andmekaitseseadustega. Põhimõtetes esitatud viited teie isikuandmetele puudutavad teavet, mis tuvastab teid eespool nimetatud isikuna või mida võidakse mõistlikult kasutada teie tuvastamiseks eespool nimetatud isikuna (isikuandmed).

Oleme põhimõtetega hõlmatud isikuandmete  vastutav töötleja.

1. Põhimõtetega  hõlmatud andmetöötlus

Põhimõtetes kirjeldatakse seda, kuidas me töötleme isikuandmeid seoses:

 • kõigega, mis puudutavad meie kliente, endiseid kliente ja võimalikke tulevasi kliente;
 • uudiskirjade ja turundusteabega;
 • värbamisprotsessiga;
 • meie veebilehel kasutatavate küpsistega;
 • kõikide meie seadusjärgsete kohustustega, mis puudutavad GDPR-i, asjakohast andmekaitseseadust ja kõiki muid kehtida võivaid seadusi ja õigusnorme (sh meie rahapesu tõkestamise kohustusi (anti-money laundering, AML) ja kliendituvastuskordasid (know-your-customer, KYC).

2. Andmetöötluse eesmärgid, vahendid ja säilitamistähtajad

a) Uudised, publikatsioonid ja sündmused. Kasutame teilt saadud teavet selleks, et saata teile värskeid uudiseid büroos toimuva, teile büroos pakutavate teenuste valiku ja teile huvi pakkuda võivate tulevaste sündmuste, sh harivate seminaride kohta. Kasutame teie isikuandmeid nimetatud eesmärgil seni, kuni avaldate soovi, et me antud teavet teile enam ei saadaks. Antud teabe edastamiseks võime kasutada teie nime, ametinimetust, ametikohta, teie e-posti aadressi, kõiki esitatud telefoninumbreid, teie aadressi ja muud teavet, mille kaudu on võimalik teiega ühendust saada.

b) Küpsised. Kasutame küpsiseid, et saada teavet selle kohta, kuidas te meie veebilehte kasutate. Küpsiste abil saame teile veebilehel pakkuda kiiremat ja paremate juurdepääsuvõimalustega kasutuskogemust. Üldjuhul ei sisalda see teave andmeid, mis võimaldaksid teid tuvastada konkreetse füüsilise isikuna. Kasutame küpsiseid teie andmete töötlemiseks selle perioodi vältel, milleks te olete andnud oma nõusoleku. 

c) Värbamine. Kasutame veebilehte ja muid veebilehel loetletud suhtluskanaleid, et koguda teavet teie avalduse kohta tööle või praktikakohale kandideerimiseks. Kasutame neid isikuandmeid, mis sisalduvad ükskõik millises ja kõikides teie avaldusega saadetud dokumendis/dokumentides. Avaldust menetletakse, et selgitada välja, kas see vastab büroo vajadustele. Säilitame värbamisprotsesside käigus teie kohta saadud isikuandmeid nii kaua kui vaja avalduse hindamiseks ja kooskõlas kõikide asjakohaste seaduste ja õigusnormidega. Ühtlasi võime paluda nõusolekut teie isikuandmete säilitamiseks teatavaks perioodiks pärast teie avalduse hindamist. Täpsem informatsioon on saadaval SIIN.

d) Õigusteenused. Kogume teavet, mida meie klient meile esitab või mis esitatakse meie klientide nimel või teavet, mida omandame iseseisvalt professionaalsete õigusteenuste osutamise raames. Kogume isikuandmeid selleks, et täita oma kohustusi klientide ees ja õigusnõustada kliente ja võimalikke tulevasi kliente meie kui advokaadibüroo õigustatud huvides. Kutsealaste kohustuste kohaselt pöörame erilist tähelepanu oma klientide, võimalike tulevaste klientide ja endiste klientide isikuandmete konfidentsiaalsuse ja terviklikkuse tagamisele.

Õigusteenuste osutamisel võime teilt otse saadud isikuandmeid täiendada muudest allikatest omandatud isikuandmetega.

Õigusteenuste osutamisel töötleme teie isikuandmeid, et täita oma AML-i ja KYC kohustusi. Ühtlasi lasub meil seadusest tulenev kohustus kasutada andmeid huvide konfliktide tuvastamiseks. Säilitame omandatud andmeid asjakohases jurisdiktsioonis kohaldatavate õigusaktide kohaselt ja kooskõlas Valgevene, Eesti, Läti ja Leedu advokatuuride eeskirjadega.

3. Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Töötleme teie isikuandmeid järgmistel alustel:

 • teie nõusolek;
 • meievaheline leping, mis loob aluse andmete töötlemiseks;
 • meile rakenduvad õiguslikud kohustused ja/või
 • meie õigustatud huvi õigusteenuste kvaliteedi tagamiseks.

Teie isikuandmete töötlemine on piiratud sellega, mis eesmärgil andmeid koguti. Teie isikuandmetega saavad tutvuda ainult need töötajad, kes peavad isikuandmeid töötlema oma kutsealaste kohustuste ja teie kui kliendi ees olevate ülesannete täitmiseks. Teie isikuandmeid ei säilitata ega töödelda kauem kui vajalik eespool loetletud andmetöötluse eesmärkide saavutamiseks.

Oleme võtnud asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid tagamaks teie isikuandmete turvaline töötlemine. Teie andmeid töödeldakse viisil, mis tagab andmete konfidentsiaalsuse ja terviklikkuse.

4. Teie isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

Klientidele õigusteenuste osutamisel oleme kohustatud edastama andmeid kolmandatele isikutele. See võib hõlmata andmete edastamist kohtumenetluse ja kohtuvaidluse raames, samuti õigusteenuste raames, mida klientidele pakume.

Väljaspool õigusteenuste osutamist kasutame aga teatavate kolmandate isikute teenuseid, et tagada oma teenuste ja veebilehe toimimine. Oleme kohustatud edastama teie isikuandmed vastavatele kolmandatest isikutest teenusepakkujatele, et need kolmandad isikud saaksid meile oma teenuseid pakkuda. Neid kolmandatest isikutest teenusepakkujaid tuleb käsitleda volitatud töötlejatena. Nimetatud kolmandatest isikutest teenusepakkujatele edastatavad andmed on piiratud ainult nende andmetega, mis on hädavajalikud kolmandate isikute teenuste osutamiseks.

Hoolitseme selle eest, et kõik kolmandatest isikutest teenusepakkujad, kellele teie isikuandmeid edastame, lähtuksid teie isikuandmete töötlemisel meie juhistest. Teie isikuandmete edastamist reguleerivad meie ja kolmandatest isikutest teenusepakkujate vahel kehtivad andmetöötluslepingud või andmetöötlustingimused. Kõik kolmandatest isikutest teenusepakkujad kui volitatud töötlejad peavad tagama, et teie isikuandmete töötlemisel järgitaks sama hoolsus- ja nõuetele vastavuse taset, mida järgime meie ning et nad oleksid teie ja meie ees õiguslikult vastutavad, kui volitatud töötlejad peaksid tegutsema vastupidiselt nendele tagatistele. Ühtlasi peavad nimetatud kolmandatest isikutest teenusepakkujad rakendama tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada meie andmetöötlustegevusega võrdväärne andmekaitsetase.

5. Teie õigused andmesubjektina

Meil on seadusest tulenev kohustus tagada, et teie isikuandmed oleksid õiged ja ajakohastatud. Palume, et teavitaksite meid kindlasti kõikidest muudatustest, mida teid puudutavates töödeldavates isikuandmetes tuleb teha ja aitaksite meil seeläbi täita eespool nimetatud kohustust.

Teil on igal ajal õigus kasutada järgmisi õigusi seoses oma isikuandmete töötlemisega.

a) Õigus andmetega tutvuda. Teil on õigus taotleda võimalust tutvuda kõikide andmetega, mida võib pidada teie isikuandmeteks. See hõlmab õigust saada teavet näiteks selle kohta, kas me töötleme teie isikuandmeid, milliseid isikuandmete liike me töötleme ja mis eesmärgil me andmeid töötleme.

b) Õigus andmete parandamisele. Teil on õigus taotleda oma isikuandmete parandamist, kui arvate, et andmed on ebaõiged või mittetäielikud.

c) Õigus esitada vastuväiteid. Teil on õigus esitada vastuväiteid isikuandmete teatavale töötlemisele, sh näiteks isikuandmete töötlemisele turunduseesmärkidel või muudel juhtudel, kui lähtume teie andmete töötlemisel õigustatud huvist.

d) Õigus andmete kustutamisele. Peale selle võite taotleda oma isikuandmete kustutamist, kui neid isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või kui isikuandmete töötlemine on teie arvates ebaseaduslik või kui isikuandmed tuleks teie arvates kustutada õigusliku nõude täitmiseks.

e) Andmete ülekandmise õigus. Kui teie isikuandmeid töödeldakse teie nõusoleku või vastastikuse lepingulise suhte alusel automaatselt, võite meilt taotleda oma töödeldavaid isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul. Ühtlasi võite taotleda isikuandmete edastamist mõnele teisele vastutavale töötlejale. Juhime tähelepanu, et andmeid saab edastada mõnele teisele vastutavale töötlejale ainult siis, kui see on tehniliselt teostatav.

f) Õigus nõusolek tagasi võtta. Kui isikuandmeid töödeldakse teie nõusoleku alusel, on teil õigus oma vastavasisuline nõusolek igal ajal tagasi võtta.

g) Turundusest loobumine. Lisaks muule anname teile võimaluse meie teavitustest loobuda iga kord kui saadame teile teavet meie büroo või korraldatavate sündmuste kohta või muud teavet, mis teid meie arvates võiks huvitada. Ühtlasi võite meiega igal ajal ühendust võtta ja seeläbi teadetest loobuda.

Klientidele õigusteenuste pakkumise käigus võivad ilmneda asjaolud, mille puhul me ei või säilitatavaid ja töödeldavaid andmeid avalikustada ega kustutada tulenevalt seadusjärgsetest kohustustest ja vastavas jurisdiktsioonis tegutseva advokatuuri eeskirjadest. Ühtlasi võivad sellised seadused, õigusnormid või eeskirjad takistada teid kasutamast muid andmesubjekti õigusi.

Kui teil on kaebusi selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid töötleme või kui soovite lihtsalt rohkem teavet meie andmetöötlustoimingute kohta, võtke meiega julgesti ühendust, kasutades põhimõtete lõpus esitatud teavet.

Kui arvate, et töötleme teie isikuandmeid ebaõigesti või rikume teie andmesubjekti õigusi, on teil õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele (Data Protection Authority, DPA). Kaebuse esitamiseks võite võtta ühendust oma jurisdiktsioonis asuva, st teie andmesubjekti õiguste väidetava rikkumise või andmete ebaõige töötlemise asukoha või teie elu- ja töökoha kohaliku DPA-ga.

Loetelu põhimõtete reguleerimisala seisukohast olulistest DPA-dest:

6. Teie andmete töötlemise koht

Säilitame ja töötleme isikuandmeid peamiselt Euroopa Liidus. Sellegipoolest võib aeg-ajalt tekkida vajadus edastada teie isikuandmed väljaspool Euroopa Liitu asuvasse sihtkohta ning neid seal säilitada. Ühtlasi võivad teie andmeid töödelda väljaspool EL-i asuvad volitatud töötlejad.

Esitades meile oma isikuandmed või nõustudes oma isikuandmete töötlemisega, annate nõusoleku oma andmete töötlemiseks, sh andmete säilitamiseks ja edastamiseks väljaspool EL-i käesolevates põhimõtetes sätestatud eesmärkidel. Võtame kõik põhjendatult vajalikud ettevaatusabinõud, et tagada teie andmete turvaline käsitlemine kohaldatavate andmekaitseseaduste kohaselt. Me ei säilita teie isikuandmeid kauem, kui see on vajalik käesolevates põhimõtetes sätestatud eesmärkide saavutamiseks. Võime edastada teie isikuandmeid näiteks järgmistel alustel:

 • Euroopa Komisjoni kaitse piisavuse otsus;
 • Euroopa Komisjoni täpsustatud standardsed andmekaitseklauslid;
 • DPA täpsustatud standardsed andmekaitseklauslid;
 • muude võimalike kaitsemeetmete ja erandite kasutamine, kus see on kohaldatavate seaduste alusel lubatav.

Nii nagu kõikide isikuandmete puhul, on teil õigus taotleda, et teavitaksime teid teie isikuandmete töötlemise üksikasjadest GDPR-i artikli 15 alusel. Selle õiguse ja kõikide muude andmesubjekti õiguste kasutamiseks võtke meiega ühendust, kasutades põhimõtete lõpus esitatud teavet.

7. Teie isikuandmete töötlemiseks kasutatavad küpsised

Küpsis on tähtedest ja numbritest koosnev väike fail (valla 1 kB), mida meie veebileht palub teie veebilehitsejal (nt Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari või Opera) säilitada teie arvutis või mobiilses seadmes. Küpsis jätab meelde teie tegevused ja eelistused ning võimaldab meil pakkuda teile meie veebilehe lehitsemisel võimalikult meeldivaid kogemusi. Ilma küpsisteta ei oleks meie veebilehe kõik funktsioonid kättesaadavad.

Küpsiseid kasutatakse selleks, et teid veebilehte juba külastanud kasutajana ära tunda, samuti veebilehe liiklusstatistika kogumise hõlbustamiseks ja kasutajate navigeerimiskogemuse parandamiseks. Sel otstarbel kasutab COBALT järgmisi küpsiseid.

 • Seansiküpsised. ses [number] küpsist kasutatakse meie veebilehe funktsionaalsuse säilitamiseks. See võimaldab veebilehe haldajal ühendada teie tegevused veebilehitseja seansiga, mis algab ja lõpeb vastavalt siis, kui oma veebilehitseja akna avate ja sulgete. ses [number] küpsis koosneb ajutisest teabest ning kustutatakse siis, kui veebilehitsejast lahkute.
 • Püsiküpsised. Google Analyticsi (_ga, _gat) küpsiseid kasutatakse kasutajate käitumise analüüsimiseks eesmärgiga parandada meie veebilehte. Need küpsised annavad meile teavet näiteks veebilehe külastajate arvu kohta, lehekülgede kohta, mida nad külastavad ning kogu veebilehel veedetud aja kestuse kohta. Kogu _ga ja _gat küpsistega kogutav teave liidetakse teistelt kasutajatelt kogutud samalaadse teabega ning on seetõttu anonüümne. Me ei tuvasta üksikuid külastajaid. _ga küpsis aegub kahe aastaga, kuid _gat küpsis kümne minuti möödudes.

Kui te ei ole oma veebilehitsejat seadistanud selliselt, et see keeldub kõigist või teatud liiki küpsistest, siis antakse küpsised välja kohe, kui meie veebilehte külastate.

Enamus veebilehitsejaid lubab teil küpsiseid kontrollida oma seadistuste eelistuste kaudu. Kui eelistate küpsiseid mitte saada, võite seadistada oma veebilehitseja selliselt, et see keeldub kõigist küpsistest või saadab küpsise väljaandmisel hoiatuse.

Lisateavet selle kohta, kuidas seadistada küpsiseid puudutavaid eelistusi kõige populaarsemates veebilehitsejates, leiab siit:

8. Kontaktandmed

Kui teil on oma isikuandmete töötlemise kohta mingeid küsimusi, päringuid, taotlusi või kaebusi, võtke meiega ühendust aadressil: privacy@cobalt.legal

9. Põhimõtete muutmine

Võime põhimõtetes oma äranägemise järgi teha muudatusi. Kui põhimõtteid on mingil viisil muudetud, avaldatakse põhimõtete uusim versioon meie veebilehel. Julgustame teid aeg-ajalt kontrollima, kas põhimõtetes on toimunud muudatusi.

10. Ettevõtte andmed

COBALT Eesti

Kawe Plaza, Pärnu mnt 15

10141 Tallinn

Tel +372 665 1888

tallinn@cobalt.legal

 

COBALT Läti

Marijas iela 13 k-2

LV-1050 Riia

Tel +371 6720 1800

riga@cobalt.legal

 

COBALT Leedu

Lvovo 25

LT-09320 Vilnius

Tel +370 5250 0800

vilnius@cobalt.legal

 

COBALT Valgevene

Valgevene

Pobediteley Ave 100-207

220020 Minsk

Tel +375 17 336 0093

minsk@cobalt.legal