Olulist
Tõnu Kolts: Millega tasub arvestada optsiooniprogrammi koostamisel?
UUDISED
Vaidluste turuülevaade 2022-2023. a I poolaasta
TEHTUD TÖÖD
FootonVolt OÜ müüs 13 päikesepargist koosneva portfelli KC Energy OÜ-le
KUIDAS AITAME SINU ÄRIL KASVADA?
ÕIGUSVALDKONNAD
Rahvusvahelised töögrupid
Ühinemised ja omandamised (M&A) ning muud tehingud

Meil on hea meel tõdeda, et oleme turuliidrid nii Eestis kui Balti riikides suurimate ja keerukaimate ettevõtete ühinemiste ja omandamiste tehingutes, olles tihti esimene valik  nii kohalike kui ka rahvusvaheliste klientide jaoks. Meie ühingutehingute töörühma suurus on võimaldanud meil omandada unikaalseid ja põhjalikke teadmisi paljudes majandussektorites, mis koos kõige nõudlikumate tehingute jaoks eraldi moodustatud meeskondadega tagab ka meie klientidele selge konkurentsieelise. Me ei tegele mitte ainult  ettevõtete omandamiste ja müügi nõustamisega ning erakapitali tehingutega, vaid ka ühisettevõtete moodustamisega, juhtkonnapoolsete väljaostudega ja erinevate ühingu restruktureerimise protsessidega nagu ühinemised, jagunemised ja eraldumised. Tihe koostöö meie teiste töörühmadega võimaldab meil reageerida iga tehingu spetsiifilistele nõudmistele ning töötada iga kliendi jaoks välja just tema vajadusele vastavad lahendused.

Meie ühinemiste ja omandamiste töörühm on turul tuntud  oma pädevuse ja võimekuse poolest, mis võimaldavad meil  läbi viia kõige nõudlikumaid piiriüleseid ja kohalikke tehinguid. Oleme osalenud paljudes edukates tehingutes ning saame seetõttu pakkuda oma klientidele laialdasi kogemusi mitmetes tööstusharudes ning nõustamist tehingute sõlmimisel Balti turgudel. Meie meeskond on osalenud pea kõigis regiooni viimaste aastate suuremates M&A tehingutes ja säilitanud mitmete aastate jooksul oma juhtiva positsiooni Balti riikides.

Meil on selge arusaam valdkondadest ja turgudest, kus meie kliendid tegutsevad, hoiame end hästi kursis klientide tegevusega, töötame tõhusalt  ja aitame efektiivselt ellu viia kõik tehingud.

Loe edasi

Meil on laialdased kogemused börsiettevõtete ühinemiste ja omandamiste ning kõikvõimalike muud liiki tehingute alal, mis on seotud börsiettevõtetega. Oleme esindanud vähemus- ja enamusaktsionäre, sihtettevõtjaid, investeerimispanku ja teisi kliente erinevates keerukates küsimuses seoses kohalike ja piiriüleste omandamistega, esmaste avalike pakkumistega, teiseste avalike pakkumistega, avalike ülevõtmistega, kohustuslike ja vabatahtlike väljaostudega, börsilt lahkumistega, kapitali kaasamisega, ühinemistega ja eraldumistega (spin-offs).

Loe edasi

Me teame, et erakapitali tehingute struktureerimiseks nõutava aja hulk võib olla nii tehingut soodustavaks kui ka takistavaks asjaoluks. Kui panused on kõrged ja aega on vähe, pöörduvad erakapitali fondid, investorid,  pangad ja finantsasutused meie poole eesmärgiga rakendada kiirelt fokusseeritud ja tõhusat tehingu nõustamise strateegiat ning toetuda meie ekspertteadmistele, mille abil saame  nõu anda kõigis erakapitali puudutavates küsimustes. Meie erakapitali meeskond on abistanud nii institutsioone kui ettevõtjaid innovatiivsete tehingute hoolikal planeerimisel ja edukal läbiviimisel.

Meie kliendid on teinud valiku meie teenuste kasuks seetõttu, et meie arusaam nende äritegevusest on põhjalik ning meil on võrreldamatult palju kogemusi erakapitali tehingute valdkonnas. Me lisame väärtust iga tehingu kõigis etappides. Meie advokaadid annavad teile nõu, kuidas pakkumisi struktureerida ja esitada, kuidas pidada läbirääkimisi ja koostada omandamis- ja finantseerimislepinguid ning kuidas seejärel tehing edukalt lõpule viia. Me oleme oma klientide usalduse välja teeninud, tagades neile head tulemused ja edu otsuste tegemisel.

Loe edasi

Me aitame kliente kõikvõimalikes kontsernisisestes või eraldiseisvate ettevõtete restruktureerimistes  kõigis Balti riikides, sealhulgas ka suurimate finantsasutuste piiriülestes ühinemistes  ja muud tüüpi erinevatesse ärisektoritesse kuuluvate ühingute restruktureerimisel. Me oleme olnud nõustajaks paljudes projektides seoses äritegevuse laiendamisega, konsolideerimisega ja  ettevõtte varade võõrandamisega, aidanud leida igas olukorras sobivaimad lahendused alates osaluse võõrandamisest ja oma tegevuse jagunemisest (spin-offs) kuni investorite kaasamiseni. 

Loe edasi

Me oleme aidanud kliente kõigis kohalike ja piiriüleste ühisettevõtetega seotud küsimustes paljudes erinevates majandussektorites, sealhulgas elektrienergia, tootmine ja suured rahvusvahelised hanked. Me oleme nõustajateks ühisettevõtete projektides, ühendades vastavate ekspertide teadmised alates sobivaima ühisettevõtte struktuuri leidmisest ja ettevõtte juhtimise, konkurentsiõiguse, maksustamise ja regulatsiooniga seotud keerukate küsimuste hindamisest kuni  ettevõtte loomiseni ja tulevikus ka  kõigi osapoolte jaoks eduka väljumisvõimaluse tagamiseni.

Loe edasi

Eduka äritegevuse ja varade omamisega kaasneb palju kohustusi ja väljakutseid, sealhulgas sellistel olulistel ja tihti ka tundlikel teemadel, mis on seotud perekonna investeerimistrateegia arendamisega, pidevalt muutuvate maksusüsteemidega, keerukate peretehingute juhtimisega, pärandi planeerimisega ja mitmete teiste seonduvate küsimustega.

Meie klientideks on nii üksikisikud, perekonnad kui eravara investeeringuid nõustavad firmad, keda me toetame kõigis õiguslikes ja maksustamisküsimustes seoses nende äritegevuse ja eravara struktureerimise, planeerimise, juhtimise ja võõrandamisega – alates igapäevaküsimustest ja investeerimistehingutest kuni pärandi planeerimise ja heategevuseni.

Loe edasi
Ärinõustamine ja tööõigus

Meie ärinõustamise ja tööõiguse eksperdid nõustavad kohalike ja rahvusvaheliste ettevõtete juhte ja aktsionäre nii igapäevastes kui ka keerukates äri- ja tööõiguse küsimustes. Aitame klientidel alustada äritegevust ja pakume tuge ettevõtte üldjuhtimise, riskijuhtimise, juhatuse vastutuse, tööõiguse, regulatiivküsimuste, ametiasutustega suhtlemise, samuti äriühingu ümberkujundamise ja likvideerimise valdkonnas.

Meie pühendunud tööõiguse eksperdid teenindavad paljusid kliente arvukates sektorites. Meil on suur kogemus klientide nõustamisel siseriikliku ja rahvusvahelise tööõiguse kõigis aspektides. Pakume asjatundlikku abi järgmistes valdkondades: kohalike ja kõiki Baltimaid hõlmavate tööhõive- ja juhtimisstruktuuride kavandamine ja ülesehitamine, läbirääkimiste pidamine juhul, kui klient soovib ametisse nimetada või töölt vabastada töötajat või juhtkonna liiget, juhtkonna ja töötajate lepingute ettevalmistamine, nõustamine konkurentsikeelu ja muude piirangute sätestamisel, nõustamine motiveerimisskeemide vallas, tööandjate standardpõhimõtete koostamine, nõustamine töölt vabastamise küsimustes, kollektiivsete küsimuste lahendamine, tööõigusest tuleneva hoolsuskohustuse täitmine, vaidlustes ja kohtuvaidlustes abistamine, äriühinguga tehtavate tehingute ja ümberkorraldamisega seotud töösuhteküsimuste lahendamine, abistamine töötajate andmete töötlemisel ja edastamisel, tööjõumaksude alane nõustamine.

 

Me kuulume  ainulaadsesse rahvusvahelisse juhtivate advokaadibüroode võrgustikku Ius Laboris (www.iuslaboris.com), mille liikmed on spetsialiseerunud tööõiguse, pensionide ja töötajate hüvede valdkonnale ning pakuvad kõiki personaliga seotud õigusteenuseid. Ius Laborise liikmena saame oma klientidele pakkuda organisatsiooni liikmete parimat tööõigusalast abi ja kombineeritud lahendusi.

Loe edasi

Aitame kujundada parema tava kohaseid üldjuhtimisstruktuure ning juhtkonna ja komiteede struktuure, nõustame direktorite ja juhtide vastutuse ja kindlustuse küsimustes, valmistame ette juhatuse eeskirju ja muid ettevõttesiseseid põhimõtteid, kavandame ja viime läbi iga-aastaseid ja erakorralisi üldkoosolekuid, nõustame ettevõtte sotsiaalse vastutuse ja jätkusuutlikkuse projektide õigus-, regulatiiv- ja maksuaspektides, samuti ettevõtte tundlikes küsimustes, strateegilistes tehingutes ja sisejuurdlustes.

Loe edasi

Öeldakse, et suured asjad saavad alguse väikesest seemnest. Meie äriõiguse eksperdid pakuvad abi juriidiliste isikute ja filiaalide asutamisel. Meie teenused hõlmavad kogu protsessi, alustades sobivaima õigusliku ettevõtlusvormi analüüsist ja lõpetades asutamisjärgsete toimingutega nagu pangakonto avamine, käibemaksukohustuslasena registreerimine ja muud arvelevõtmised ametiasutustes. Pakume klientidele mugavat täisteenust – hoolitseme kõigi õigus-, maksu- ja sotsiaalkindlustusküsimuste eest ning koordineerime personalijuhtimise ja kontorirendiga seotud ülesannete täitmist oma usaldusväärsete partnerite abil. 

Loe edasi

Advokaadibüroo Cobalt üks olulisematest tegevusvaldkondadest on äriõigus. Me pakume laiapõhjalist nõustamist kõigis majandussektorites tegutsevatele klientidele. Meie büroo on keskendunud rahvusvahelistele ja piirkondlikele tippettevõtetele, finantsasutustele ja kõige suurema potentsiaaliga idufirmadele, mis Balti riikides tegutsevad.

Meie kogemused äriõiguse valdkonnas ulatuvad lihtsate igapäevase majandustegevusega seotud lepingute koostamisest keerukate, suuremahuliste ja mitmeid õigusvaldkondi puudutavate piiriüleste projektide läbirääkimise ja struktureerimisteni.

Me pakume terviklikke äriõigusteenuseid väga mitmetes valdkondades, sealhulgas rahvusvaheliste müügitehingute, tarne, edasimüügi-, esindus-, vahendus-, ja frantsiisilepingute alal, ning nõustamis- ja allhankelepingute alal.

Loe edasi

Me teame, et nõuetele vastavusega seotud küsimused mõjutavad järjest enam suurettevõtteid üle terve maailma ning on õigustatult juhtkonna prioriteetsete lahendamist vajavate probleemide hulgas. Me pakume nõuetele vastavusega seotud nõustamist oma Baltikumi ja Valgevene klientidele, kes tegutsevad nii reguleeritud kui ka muud liiki tööstusharudes. Meie nelja büroo advokaadid aitavad klientidel orienteeruda õigusaktide ja heade tavade juhendite keerukas võrgustikus ning aitame ka koostada sisekordasid, viia läbi koolitusi ja siseuurimisi, aitame tegeleda tagajärgedega ning vähendada rikkumiste kordumist.

Meie  kogenud ekspertide meeskond annab nõu nii üldistes kui ka kindla tööstusharuga seotud nõuetele vastavuse küsimustes.

 

 

Loe edasi

Olukorras, kus tarbijate kaitse laieneb ja järelevalveasutuste aktiivsus suureneb, on selle valdkonnaga seotud küsimused üha olulisemad. Selleks, et hoida toodete ja äri head mainet ning seista vastu konkurentide agressiivsele tegevusele, tuleb olla eriti tähelepanelik. Pea iga toodete ja teenuste tootja, edasimüüja või müüja satub varem või hiljem silmitsi ebaselgete või puudulike õiguslike regulatsioonidega, tarbijate nõuetega või ametiasutuste regulatiivsete nõuete agressiivse tõlgendamisega. Siin on asjatundlik ja kiire õigusnõustamine äärmiselt oluline.

Advokaadibüroo COBALT meeskond on nõustanud ja esindanud kliente paljudes ärisektorites, näiteks toiduaine-, kosmeetika- ja tubakatööstus, finantsteenused, loto- ja hasartmänguteenused, tervishoiu-, ravimi- ja energiatööstus, IT, elektrooniline kommunikatsioon, meedia, mootorsõidukitööstus ja transpordisektor.

Oleme valmis teid aitama kõigis tarbijakaitseõigusega seotud küsimustes, sealhulgas: 

 • otseturundus
 • ebaausad kaubandusvõtted
 • tarbijaloteriid
 • e-kaubandus ja kaugmüük
 • kliendi- ja lojaalsusprogrammid
 • e-raha
 • toodete või teenuste müügi üldtingimused, klientide ja tarbijate tüüplepingud
 • siseprotseduurid ja -eeskirjad
 • uute toodete ja teenuste turuletoomine, sh vastavad teavitused ja registreeringud
 • tootevastutusega seotud nõuded ja toodete tagasikutsumine
 • toodete ja pakendite märgistamine, sh toiduainete turunduslikud ning tervishoiu- ja toitumisküsimused
 • vaidlused ametiasutuste, konkurentide ja tarbijatega
Loe edasi

Meie Baltikumi ja Valgevene immigratsiooniõiguse spetsialiste iseloomustab suur kogemuste pagas, lai tegevusulatus ning paindlikkus, mis tagab meie klientidele suurepäraste immigratsiooniõigusega seotud teenuste kättesaadavuse. Me keskendume iga kliendi vajadustele kohandatud immigratsiooniõiguse teenuste osutamisele ning need teenused on tõhusad ja efektiivsed.

 

Loe edasi

Nõustame oma kliente lubatud turundustavade piiritlemisel ning aitame regulatiivsetes küsimustes ja konkurentide eksitava või ebaõiglase reklaami vaidlustamisel. Meil on kogemusi meediaettevõtete uute ärimudelite väljatöötamisel ja dokumenteerimisel ning kõigi meedia- ja reklaamilepingute koostamisel ja läbirääkimisel. Pakume õigusnõustamist reklaamikampaaniate, ühismeedia, sponsorluse, tootepaigutuse, kaubamärgiga sisu ja maine hoidmise alal.

Loe edasi
Pangandus, finantseerimine ja kapitaliturud

Meie professionaalne rahvusvaheline meeskond annab nõu finantseerimis- ja kapitaliturutehingute, keerukate finantseerimisstruktuuride ja finantsregulatsioonidega seonduvates küsimustes.

Oleme ühtviisi uhked oma pikaajaliste suhete üle nii traditsioonilist pangandust esindavate kui ka uute turuosalistega, kes kasutavad finantsteenuste sektoris murrangulisi uusi tehnoloogiaid.
Meie klientide hulgas on kohalikke ja rahvusvahelisi finantsasutusi, valitsusasutusi, rahvusvahelisi organisatsioone, investeerimisfonde, börsiettevõtteid ja meie regiooni kõige edumeelsemaid finantstehnoloogia ettevõtteid.

Oleme tegutsenud laenuandjate ja laenuvõtjate, emitentide ja emissioonikorraldajate heaks nii kodumaistes kui ka piiriülestes finantseerimis- ja kapitaliturutehingutes, mis puudutavad väga erinevaid äritegevuse valdkondi. Meie kogemused hõlmavad võlakirja- ja aktsiapakkumisi, reguleeritud turgudel noteerimist, tuletisinstrumente ja struktureeritud finantseerimist.
Meie advokaatidel on pikaajaline kogemus tehingute nõustamisel paljudes tööstussektorites ning põhjalikud teadmised finantssektori eripäradest ja kehtivatest finantsregulatsioonidest. Oleme muu hulgas nõustanud Baltimaade olulisemaid finantssektori ühinemis- ja ülevõtmistehinguid ning aidanud läbi viia kohalike börsiettevõtete aktsiate ülevõtmispakkumisi. 

Peale selle osaleme finantssektori algatustes, mis aitavad kujundada paremat regulatiivset maastikku.

Ettevõttel COBALT on laialdased kogemused klientide nõustamisel järgmise alal: rahapesuvastane võitlus, terrorismi rahastamise vastane võitlus, sanktsioonide järgimise alased küsimused, sealhulgas menetluste ja põhimõtete analüüsimine ning koostamine vastavalt kehtivatele regulatiivsetele nõuetele, ettevõttesiseste juhtimissüsteemide ja põhimõtete arendamine, nõustamise pakkumine sanktsioonide järgimise alal, klientide abistamine regulatiivsete kohapealsete ja väljaspool aset leidvate ülevaatuste alal, samuti iga-aastaste või erakorraliste AML-/CTF-i auditite tegemine. Meie klientide hulka kuuluvad juhtivad finantsasutused, välismaised finantsteenuste pakkujad, makseasutused, e-raha asutused, fondivalitsejad, investeerimisfondid, sealhulgas piirmäärast allapoole jäävad fondid, kinnisvaraarendajad ja haldajad, logistikaettevõtted, importijad ja eksportijad ning mitmesuguste muude valdkondade esindajad.

Pakume kõiki AML-/CTF-i ja sanktsioonide riskijuhtimise teenuseid, sealhulgas järgmist:

 • riskijuhtimine;
 • vastavusprogrammide auditeerimine;
 • vastavusprogrammide arendamine;
 • vastavusprogrammide hindamine ja uuendamine;
 • töötajate koolitused;
 • kontrolli- ja järelevalveorganite ees esindamine; sealhulgas kohapealsete ning väljaspool aset leidvate ülevaatuste käigus;
 • iga-aastaste või erakorraliste AML-/CTF-i auditite tegemine;
 • kõrgema juhtkonnaga konsulteerimine riskivalmiduse formuleerimise ja riskiohjamismudeli kokkuleppimise alal;
 • konsulteerimine tehingute jälgimise ja sortimise alal.

Oleme rahvusvahelisel tasemel kogenud ettevõte AML-i ning sanktsioonide küsimuste alal.

Loe edasi

Meie pädevusse kuuluvad järgmised küsimused:

 • uute teenuste turuletoomine ja olemasolevate ümberkorraldamine
 • sündikaatlaenud
 • varade ostu- ja vahefinantseerimine (mezzanine finance)
 • äriühingute ülevõtmiste-omandamiste finantseerimine
 • kaubanduse finantseerimine 

Pakume klientidele abi finantstoodete puhul ja konsulteerime  finantsteenuseid puudutavates küsimustes, kaasa arvatud pangandusega seotud seadusandlus, väärtpaberite registreerimine, börsieeskirjad, üldised finantseerimisega seotud küsimused, turu kuritarvitamine ning MiFID.

Meie kogenud advokaadid annavad nõu mitmesuguste finantseerimisviiside kohta, muu hulgas tagatisega ja tagatiseta laenud, kapitaliturud, omakapitali kaudu rahastamine, vahefinantseerimine, liising, struktureeritud finantseerimine, projektifinantseerimine, ekspordikrediit ja nõuete finantseerimine, ühisrahastamine, ühislaenamine, muud innovaatilised finantseerimisviisid ja mitmesuguste projektipõhiste finantseerimisvahendite ja -korralduste struktureerimine ja rakendamine.

Kohalolek Baltikumis ja Valgevenes võimaldab meil kasutada rahvusvahelisi võimalusi mis tahes finantseeringu puhul ja anda siseriiklikku õigusnõu kõigis maksude ja õigusaktidega seotud küsimustes, mis võivad meie regioonis erafinantseeringute puhul tekkida.

Loe edasi

Meie kapitaliturgude meeskond pakub mitmesuguseid õigusteenuseid, sealhulgas:

 • avalikud esmapakkumised
 • võla- ja kapitaliinstrumentide noteerimine reguleeritud Balti turgudel
 • kohalike finantsinstrumentide ADRide ja GDRide emiteerimine rahvusvahelistel turgudel, reguleeritud turgudel ning keskdepositooriumides registreerimiseks ja kauplemiseks
 • OTC tehingud noteeritud instrumentidega
 • kohustuslike ja vabatahtlike ülevõtmispakkumiste kavandamine ja elluviimine
 • emitentide ja investorite nõustamine õigusaktide ja börsinõuete täitmisel
 • turu kuritarvitamise ja siseteabe väärkasutamise küsimused

Koostöös välispartnerbüroodega nõustame ja aitame Baltikumist pärit emitente võla- ja kapitaliinstrumentide väljalaskmisel, pakkumisel ja noteerimisel mitmetes teistes Euroopa jurisdiktsioonides. Teeme tihedat koostööd NASDAQ OMXiga ning Eesti, Läti ja Leedu keskdepositooriumidega, nõustades ka neid kapitaliturgudega seotud õiguslikes küsimustes.

Loe edasi

Eesti pangandus- ja finantssektor hõlmab klassikaliste finants- ning pangandusinstitutsioonide kõrval ka finantsvahenduse ja selle kõrvalteenustega tegelevaid ettevõtteid, kindlustusfirmasid ning investeerimisfonde.

Pakume klientidele abi mitmesuguste finantstoodete vallas ja anname jooksvalt nõu finantsteenuseid puudutavates küsimustes, samuti krediidi- ja finantseerimisasutuste tegevust reguleerivate õigusaktide kohta, sh krediidi- ja finantseerimisasutuste, investeerimisühingute ning investeerimisfondide litsentseerimine, finantsinstrumentide turgude direktiivi (MiFID) rakendamine. 

Anname nõu nii õiguslikes, regulatiivsetes kui ka rahapesu tõkestamise küsimustes seoses piiriüleste finantsteenuste osutamisega Balti riikides.


Me pakume kõiki regulatiivset keskkonda puudutavaid teenuseid, sealhulgas:

 • finantseerimisasutuse registreerimine ja tegevusloa hankimine
 • regulatiivsete nõuetega seotud nõustamine
 • regulatiivse suunitlusega õigusauditi läbiviimine
 • rahapesu tõkestamist puudutavate nõuetega seotud nõustamine
 • klientide esindamine suhetes seadusandjaga
 • õigusaktidest tulenevate formaalsuste täitmine reguleeritud finantsinstrumentide omandamisel
 • finantseerimisasutuse sisereeglite, protseduuride ja juhendite koostamine
 • klientide huvide esindamine seadusloome juures
 • nõustamine Euroopa Liidu otsekohalduva finantseerimisasutuste ja finantsteenuste regulatsiooni mõju osas
Loe edasi

Meie  fondide töögrupil on aastatepikkused kogemused klientide nõustamisel seoses UCITSi, alternatiivsete investeerimisfondide, pensionikindlustustoodete ja registreerimata fondide moodustamise, juhtimise ja kauplemisega.

Lisaks viime läbi toodete õigusauditeid. Meie meeskond koostab kõik fondi teabe, juhtimise ja tegevuse jaoks vajalikud dokumendid, esindab klienti fondi registreerimisel igas asjakohases Baltikumi jurisdiktsioonis, nõustab ja aitab teda õigusaktide nõuete täitmisel ja investoritega seotud küsimustes, abistab teda piiriülesel kauplemisel fonditoodetega ja pakub kõiki muid õigusteenuseid, mis on fondi igapäevaseks majandamiseks vajalikud.

Meie kogemused fondi- ja investeerimistoodete struktureerimisel võimaldavad meil täita kliendi vajadusi kõige tõhusamal ja maksuoptimaalsemal viisil, pakkudes lahendusi, mis on kohandatud konkreetse kliendi vajaduste ja nõudmistega.

Loe edasi

Meie finantstehnoloogia valdkonna eksperdid aitavad ellu viia nende ettevõtjate missiooni, kes tegelevad finantsteenuste sektori ümberkujundamiseks uute tehnoloogiate ja ärimudelite loomisega.

Pakume laia valikut õigusteenuseid ettevõtjatele, kes arendavad laenu- ja ühisrahastusplatvorme, digimakselahendusi, krüptorahaga seonduvaid ja muid uuenduslikke teenuseid.

Oleme pälvinud tunnustust oma töö eest finantsteenuste regulatsioonide ja vastavuskontrolli valdkonnas ning teeme tihedat koostööd reguleerimisasutustega. Meie eksperdid on abistanud paljusid kliente e-raha teenuste, makseteenuste ja muude finantsteenuste osutamiseks vajalike tegevuslubade hankimisel.

Meie mitmekülgse pädevusega meeskond nõustab finantstehnoloogia sektori kliente ka andme- ja intellektuaalomandi kaitse, äritegevuse aluseks olevate lepingute, kapitali kaasamise, tarbijakaitse ja töösuhete küsimustes.

Loe edasi

Startup Estonia poolt läbi viidud idufirmade tulemusi hõlmavast uuringust ilmnes, et 2017. aasta esimesel poolaastal kasvas investeeringute arv iduettevõtetesse 21 tehingult 35 tehingule. Ka on tehtud mitmeid riiklikke algatusi fondide rajamiseks nii Balti riikides, Euroopas kui ka mujal, sest alustamisjärgus ettevõtete jaoks on just riskikapital endiselt oluliseks rahastusallikaks.

Oleme üheks peamiseks õigusnõustajaks riskikapitalifondidele, korporatiivsetele riskikapitaliüksustele ja teistele investoritele. Oleme aidanud sõlmida rohkem riskikapitalitehinguid kui ükski teine advokaadibüroo Baltikumis, seetõttu saame oma klientidele pakkuda kõige ajakohasemat infot turul toimuva kohta. 

Oleme pühendunud mitmekülgsele õigusnõustamisele riskikapitalitehingute kõigis tehinguetappides. Tunneme uhkust oma laialdaste kogemuste üle fondide (nii litsentseeritud kui reguleerimata) ja äriühingute asutamisel, investeeringute struktureerimisel, riskikapitaliga seotud spetsiifilisel nõustamisel ja õiguslike auditite läbiviimisel näiteks äriõiguse, tööõiguse, maksuõiguse ja intellektuaalomandi õiguse valdkondades.

Koostame investeerimislepingust, osanike vahelisest lepingust ja tehnoloogia lepingust koosnevaid tervikpakette ning anname nõu investeeringust väljumisel. Meie vajaduspõhiselt kokku pandud meeskonnad viivad end põhjalikult kurssi iga kliendi portfelliga ning eelistatud tehingutingimustega tagamaks kliendiga efektiivne ning ladus koostöö.

Lisaks igapäevasele õigusnõustamisele panustame ka riskikapitali ökosüsteemi arendamisse. Meie bürood on kauaaegsed Baltimaade era- ja riskikapitali assotsiatsioonide liikmed. Oleme esindatud olulisematel kogukonna üritustel ning panustame sektori õigusraamistiku väljatöötamisse. Eeltoodu on meil võimaldanud välja arendada ärisuhete võrgustiku, millest on kasu ka meie klientidel ja koostööpartneritel.

Kliendid hindavad meie kiirust ja ettevõtjakeskset lähenemist. Meie meeskond koosneb oma ala professionaalidest, kellel on põhjalik arusaam alustavate ettevõtete ökosüsteemist, võimaldades pakkuda kliendile igakülgset tuge terve investeeringu vältel.

Loe edasi
Euroopa Liidu ja konkurentsiõigus

Konkurentsiõigus, riigihanked ja riigiabi on ühed meie põhilised spetsialiseerumisvaldkonnad. Meie spetsialistide abi küsitakse nii igapäevaste küsimuste lahendamisel kui ka uudsete teemade nõustajatena, seda nii kohtutes kui kohtuväliselt. Meie mitmekeelne meeskond tugineb nõustamisel Euroopa Liidu ning vajadusel ka erinevate riikide praktikale. Me aitame klientidel toime tulla mahukate ja keerukate Euroopa Liidu regulatsioonidega, selleks kaasame meie erinevate valdkondade spetsialistide teadmised ja kogemused.

Meie advokaadid on esindanud paljusid kliente Euroopa Liidu haldusasutustes ja kohtutes. Meie spetsialistid tunnevad end koduselt mitmekeelses keskkonnas ning aitavad klientidel lahendada oma küsimusi Euroopa Liidu institutsioonides. Oleme aidanud saada Euroopa Komisjonist koondumise loa baltiülesele tehingule, kliente esindanud Euroopa Liidu kohtutes ja Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametis (EUIPO).

Konkurentsiõigus on üks meie peamistest spetsialiseerumisvaldkondadest. Meie konkurentsiõiguse spetsialistide meeskond abistab kohalikke ja rahvusvahelisi kliente kõigis siseriikliku ja Euroopa Liidu konkurentsiõiguse aspektides. Mõistame majanduse toimimist ja tunneme valdkonna regulatsioone. Meie mitmekeelne meeskond tunneb Euroopa Liidu institutsioonide- ning kohtupraktikat.


Nõustame järgmistes küsimustes:

 • konkurentide vaheline koostöö, sealhulgas kartellid
 • vertikaalsed (tarneahela eri tasandite ettevõtjate vahelised) kokkulepped
 • turgu valitseva seisundiga ettevõtja tegevused
 • koondumiste kontroll
 • individuaalsed erandid ning enesehindamine
 • ettevõtte turuosa määramiseks vajalik turuanalüüs
 • vastavusprogrammid (auditid, koolitused, tüüplepingute hindamine)
 • ettevõtete nõustamine riikliku järelevalve menetlustes ning kriminaal- ja väärteomenetlustes
 • tsiviilõiguslikud hagid konkurentsiõiguse rikkumise kahjunõuetes
 • konkurentsineutraalsuse põhimõte
 • ostujõud ning ülekaalukas läbirääkimisjõud
 • ebaaus konkurents
Loe edasi

Riigiabi regulatsioonid sätestavad riigile ja omavalitsustele piirid ettevõtetele antavate toetuste määramisel. Nende ettekirjutuste eesmärk on vältida riiklike vahendite kuritarvitamist ja konkurentsi moonutamist. Nõuetele mittevastav riigiabi tuleb tagastada. Seetõttu on oluline, et nii ettevõtted kui ka riigiasutused saavad üheselt aru riigiabi reeglistikust ning tagavad selle vastavuse Euroopa Liidu nõuetega.

Meie kogenud spetsialistid aitavad klientidel edukalt läbida riigiabiga seotud etapid, alustades riigiabimeetme või -programmi planeerimisest või riigiabi taotlemisest ja lõpetades klientide esindamisega Euroopa Komisjoni algatatud ametlikes ning mitteametlikes uurimistes kui ka vastava jurisdiktsiooni kohtusüsteemis.

Loe edasi

Meie advokaadid on esindanud paljusid kliente Euroopa Liidu haldusasutustes ja kohtutes. Meie spetsialistid tunnevad end koduselt mitmekeelses keskkonnas ning on mõjukad vahendajad klientide ja ELi institutsioonide vahel. Oleme muu hulgas tegelenud äriühingute ühinemiste Euroopa Komisjoni poolse kontrolli juhtumitega ning osalenud riigiabi kohtuprotsessides Üldkohtus, arvukates suurkoja menetlustes Euroopa Kohtus ja kaubamärkidega seotud vastuväidete esitamise menetlustes Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametis (EUIPO).


Meie spetsialistid omavad kogemust järgmistes kliimamuutuste teemades:

 • EL ja Eesti kliimaõiguse regulatsioonide analüüs ja nõustamine
 • EL taksonoomia – keskkonnasäästlike majandustegevuste klassifikatsioon ja ettevõtete kohustused
 • ringmajanduse projektide nõustamine (jäätmeregulatsioonidega seonduv)
 • energiaprojektide nõustamine (sh koondumise lubade taotlemine Konkurentsiametist)
 • EL Komisjonis ja Eestis energiaprojektide riigiabi küsimused
 • energia hulgimüügiturgude läbipaistvuse nõuete alane nõustamine
 • uute transpordikütuste regulatsioon
Loe edasi

Riigihankelepingud moodustavad märkimisväärse osa Balti riikide majandusest. Meil on ulatuslikud kogemused nii era- kui avaliku sektori hankijate ja pakkujate abistamisel hankeprotsessi eri etappides kõigis sektorites, sealhulgas ehitus, IT, tervishoid, energeetika ja infrastruktuur. Esindame kliente vaidlustuskomisjonis, rahandusministeeriumi järelevalves ning kohtutes.

Loe edasi
Intellektuaalomand, infotehnoloogia ja andmekaitse

Intellektuaalomand, infotehnoloogia ja andmekaitse  on ühed meie põhivaldkondadest. Anname nõu ja esindame kliente patentide, kaubamärkide ja disainilahenduste registreerimisel, infotehnoloogia- ja telekommunikatsioonisektoris, andmekaitse, farmaatsiatoodete, tervishoiu- ja bioteaduste-, tootevastutuse- ja tarbijakaitse-, meediaõiguse- jm valdkondades.

Meie oskuslik ja suur intellektuaalomandi ja infotehnoloogia valdkonna juristide tiim tunneb vajalikke ärivaldkondi ning omab aastatepikkust kogemust klientide nõustamisel nendes valdkondades ning esindamisel järelevalve- ja riigiasutustes.
Me keskendume klientide eesmärkide saavutamisele.

 

Ettevõtted ja organisatsioonid toetuvad üha enam isikustatavale teabele. Kui käideldakse klientide, töötajate või äripartnerite andmeid, on alati tegemist isikuandmete töötlemisega. Tänapäevased tehnoloogiad ja teenused on andmete kesksed. Põhjalikud teadmised andmetöötlust reguleerivatest nõuetest on võti tagamaks nõuetele vastavus, kasutajate privaatsuse kaitse, ärieesmärkide saavutamine ning klientide ja koostööpartnerite usaldus. Olgu teie ettevõte tegev e-kaubanduses, pilveandmetöötluses, SaaS teenuste pakkumises, suhtlusvõrgustikes või piiriüleses müügis, tõusetub vajadus juurutada toimivaid lahendusi, et tagada nõuetekohane andmetöötlus. Meie kogenud tiim on valmis teid juhendama läbi selle keeruka õigusvaldkonna.

Nõustame kohalikke ja rahvusvahelisi kliente kõigis andmekaitse ja privaatsuse küsimustes. Oleme pädevad kõikides valdkondades, sealhulgas finantssektor, kindlustus, tervishoid, ravimitööstus, telekommunikatsioon ning veebi- ja jaemüük. Lisaks oleme eksperdid töötajate andmete kaitsmise küsimustes (videoseire, veebiliikluse, e-posti ja telefonikasutuse jälgimine).

Saame teid abistada järgmistes valdkondades:

 • isikuandmete kaitse üldmääruse kohaldamine
 • üldine õigus eraelu puutumatusele ja kehtivad andmekaitseseadused
 • andmete töötlemise lepingud, privaatsuspoliitika ja nõusolekuvormid
 • andmete töötlemisega seotud siseprotseduurid ja -eeskirjad
 • tundlike andmete töötlemise reeglid
 • rikkumistest teatamise siseprotseduuri rakendamine (sh n-ö vilepuhumise siseprotseduur)
 • keeruka piiriülese andmeedastuse korraldamine
 • andmekaitsespetsialisti määramine ja registreerimine riigiasutustes
 • andmete ohutu edastamine väljapoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda
 • e-privaatsus ja e-turundus (e-post, SMS, kõnekampaaniad; küpsised, avalikud kataloogid)
 • dokumentide ja teabe säilitamise eeskirjad
 • andmesubjektide taotlustele vastamine
 • vaidluste lahendamine andmesubjektide ja ametiasutustega
 • andmekaitsenõuete täitmise kontroll
 • isikuandmed ühinemis- ja omandamistehingutes, sealhulgas andmete turvaline edastamine
 • veebi privaatsuspoliitika ja kasutustingimuste koostamine ning rakendamine
 • koolitused ja nõustamine konkreetses valdkonnas (nt bioteadused)
Loe edasi

Infotehnoloogia ja telekommunikatsioon on iga ettevõtte või majandusharu lahutamatu osa. Need muudavad äri- ja tootmisprotsessid lihtsamaks, aitavad koguda ja töödelda tohutul hulgal andmeid ning seovad ettevõtteid klientidega, suurendades ühtaegu ka tõhusust ja tootlikkust. Samal ajal muutub infotehnoloogia- ja telekommunikatsioonisektorile kohaldatav reeglistik üha keerukamaks.

Meie eksperdid on valmis teid nõustama kõigis infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooniõiguse küsimustes, sealhulgas:

 • küberturvalisus
 • tarkvara arendamise, litsentsimise, turustamise ja hooldamise korraldus
 • käitamis- ja veebimajutuslepingud
 • pilveteenused ja allhange
 • tark- ja riistvarahanked
 • infotehnoloogiatehingud
 • elektroonilise kommunikatsiooni, sh teavituste ja litsentsimise õigusraamistik
 • andmeturberikkumine ja vastutus
 • autoriõiguse küsimused
 • veebi privaatsuspoliitika ja kasutustingimused
Loe edasi

Kliendid ja koostööpartnerid kiidavad meie sügavat spetsialiseerumist ja põhjalikku praktikat intellektuaalomandi küsimustes, mis on selles piirkonnas täisteenust pakkuva äriõiguse advokaadibüroo puhul ainulaadne omadus.  Meie tiim pakub kõiki teenuseid intellektuaalomandi kindlakstegemiseks, kaitsmiseks ja müümiseks Balti riikides, Euroopa Liidus ja kogu maailmas. Meie litsentseeritud kaubamärgi- ja disainilahenduse advokaadid registreerivad teie õigused riiklikes ametites, EUIPO-s ning koostöös meie partneritega ka USA-s, Hiinas ja teistel turgudel. Meie kõrge kvalifikatsiooniga kohtuvaidluste tiim pöörab teie intellektuaalomandiõigused täitmisele riikide kohtutes, patendiametites ja EUIPO-s. Pakume nõustamist intellektuaalomandi kaitse- ja üleandmisstrateegia küsimustes, samuti intellektuaalomandi käsitlemisel tehingutes ja ettevõtete üleminekul, aga ka litsentsimise, frantsiisi ja muude sarnaste kokkulepete vallas.

 

Me oleme valmis teid aitama järgmistes intellektuaalomandi küsimustes:

 • intellektuaalomandi kaitse strateegia ja kaubamärgi turule toomise eelne analüüs
 • tehingutega seotud õiguslik audit ja intellektuaalomandi hindamine
 • intellektuaalomandi kaitse ja ülemineku tagamine äritehingute ajal
 • intellektuaalomandiga seotud kohtuvaidlused
 • kaubamärgiportfellide haldamine, kaubamärkide ja disainilahenduste registreerimine ja uuendamine
 • kolmandate isikute poolsete rikkumiste ja registreeringute monitoorimine
 • litsentsi-, frantsiisi- ja võõrandamislepingute koostamine, läbirääkimised ja jõustamine
 • esindamine patendi- ja kaubamärgiametites ning EUIPO-s
 • intellektuaalomandi õiguste ülemaailmne registreerimine ja jõustamine meie koostöövõrgustiku kaudu
 • intellektuaalomandi vallas esindamine tolli- ja riiklikes järelevalveasutustes
Loe edasi

Autoriõigus ei piirdu vaid traditsiooniliste muusika- ja kunstiteostega. Autoriõiguse eesmärk on kaitsta autori kogu loomingut sümfooniatest veebisaadeteni ja filmidest skulptuurideni.

Esindame autoreid, produtsente, autoriõiguse omajaid, äriühinguid, kus autoriõigused luuakse, ja kollektiivse esindamise organisatsioone. Meie tiim on valmis sukelduma autoriõiguse või sellega kaasnevate õigustega seotud kaasustesse ja pakkuma klientidele erinevaid teenuseid, sealhulgas järgmist:

 • autoriõiguse ja kaasnevate õiguste kohaldamine
 • autoriõigusega kaitstud teoste reprodutseerimise, avaliku esitamise, levitamise ja taasedastamise aspektid
 • autoriõigusega seotud tehingud ja autoriõiguse üleandmine
 • autoriõigusega kaitstud teoste litsentsimise kord
 • autoriõiguse ja kaasnevate õiguste objektide ning nendest saadud tulu maksustamine
 • autoriõiguse ja kaasnevate õiguste rikkumised ja vaidlused
 • intellektuaalomandiõiguste seireautoriõiguse ja üldise intellektuaalomandi alane nõustamine töösuhetes, samuti allhanke- ja töövõtusuhetes
Loe edasi

Bioteaduste valdkonnas pakume püsiteenuseid tervishoiu-, farmaatsia- ja meditsiiniseadmete sektorile. Meil on aastatepikkune kogemus bioteadustega seotud nõustamise, kohtuvaidluste ja nõuetele vastavuse teenuste pakkumisel selle majandusharu tipptegijatele. Põhjalikud teadmised sektori ja kohaliku turu eripärast võimaldavad meil lisada praktilist lisaväärtust, andes valdkondlikku nõu ning esindades kliente kohtutes ja ametiasutustes.

Meie eksperdid on valmis teid nõustama kõigis bioteaduste küsimustes, sealhulgas:

 • meditsiinitooted
 • reklaam ja turundus
 • turustuskanalid ja toodete turule toomine (litsentsimine, müügiload, registreerimised ja teatised)
 • kliinilised uuringud
 • ravimiohutuse järelevalve eeskirjad ja tootevastutus
 • intellektuaalomandi kaitse ja asjaomaste õiguste tagamine, sealhulgas patendikaitse
 • hinnakujundus, hüvitamine ja riigihanked
 • kaubanduslepingud ja -tugi (turustusstruktuurid, turundus, annetused)
 • andmekaitse
 • standardsete tööprotseduuride nõuetelevastavus
 • konkurentsiõigus (turundus- ja müügikampaaniate analüüs, levitamine, turgu valitseva seisundiga seonduvad küsimused, valdkondlikud päringud, koolitused)
 • tolli- ja maksuküsimused
 • kanepitoodete tootmine ja turustamine
 • sektori esindamine riigiasutustes
Loe edasi

Meil on meedia- ja eraelu puutumatuse õiguste valdkonnas pikaajaline kogemus. Meie ekspertide tiim nõustab kliente sõnavabaduse, eraelu, inimväärikuse puutumatuse, ajakirjaniku teabeallikate kaitse ning paljude muude meedia- ja privaatsusküsimustega seotud valdkondades. Pakume konsultatsioone ja koostame arvamusi elektroonilise, trüki- ja ühismeedia tegevuste õigusliku reguleerimise vallas. Lisaks aitame tavapärase meediategevusega seotud lepingutega, nagu autorilepingud, lepingud tootjate, reklaamiagentuuride ja massimeediasisu levitajatega. Esindame klientide huve riigi- ja muudes asutustes ning esindame kliente sõnavabaduse, maine ja privaatsuse rikkumisega seotud kohtumenetlustes.

Pöörduge meie poole, kui vajate abi meediaõiguse ja eraelu puutumatusega seotud küsimustes, sealhulgas:

 • meedia üldine reguleeriv raamistik
 • esindamine kohtumenetluses, mis on seotud valeandmete tagasivõtmise, laimamise, privaatsuse rikkumise, mittevaralise kahju hüvitamise nõuetega
 • avaldamiseelne nõustamine
 • massimeedia eeskirjade kohaldamine, sealhulgas tellitavate videote ja muude sarnaste teenuste puhul
 • suhted meediat reguleerivate asutustega
 • nõustamine autoriõiguse ja kaasnevate õiguste valdkonnas
Loe edasi

Hasartmängud on üks kõige reguleeritumaid majandusharusid, mille õigusraamistik pidevalt muutub. Seetõttu on oluline, et teil oleks õigusnõustaja, kes mitte ainult ei aita hankida vajalikku tegevusluba, vaid tunneb hasartmängude maailma ja on valmis vajadusel abi osutama. Meie meeskonnal  on vajalikud ressursid ja pädevus klientide nõustamiseks ja esindamiseks kõigis hasartmänge puudutavates õiguslikes aspektides.

Anname  pidevalt nõu traditsiooniliste ja veebimängude korraldajatele, kasiinodele ning hasartmänguvarustuse ja -tehnoloogia tootjatele. Lisaks muule pakume järgmiseid teenuseid:

 • läbirääkimised hasartmänge reguleerivate ja järelevalveasutustega
 • nõuetele vastavus, eraelu puutumatus ja rahapesu tõkestamine
 • veebimängude reguleerimine ja tegevusload
 • mitut jurisdiktsiooni hõlmavad tegevusload
 • hasartmängude turundus ja reklaam
 • hasartmängude tegevuslubade ja korraldamisega seotud vaidluste lahendamine
 • ettevõtte, struktureerimise ja hasartmängumaksude alane nõustamine
 • hasartmängukorraldajate ja tehnoloogiaarendajate intellektuaalomandi kaitse
 • hasartmängusektoriga seotud äritehingute nõustamine
Loe edasi
Kinnisvara, energeetika ja keskkond

Meie kogenud kinnisvarameeskond pakub kinnisvara- ja energeetikasektori klientidele muu hulgas kinnisvaratehingute, üürisuhete, kinnisvara ja infrastruktuuri arendamise, energeetikasektori tehingute,  keskkonna- ja regulatiivsete küsimustega seotud teenuseid. Keskendume ka kliimamuutustega seotud aspektidele, sealhulgas üleminek taastuvatele energiaallikatele, süsinikujalajälje vähendamine, toetuste kasutamine ja üha täieneva regulatsiooni järgimine.

Pikaajalise töö vältel on meie pühendunud spetsialistid saanud hindamatu kogemuse klientide nõustamisel tähtsates kinnisvaratehingutes, suurtes kinnisvara-, energeetika- ja infrastruktuuri arendusprojektides ning keerukates regulatiivsetes küsimustes. See annab meile täiusliku võimaluse pakkuda klientidele tõhusat ja praktilist nõu ka kõige keerukamates ja spetsiifilisemates kinnisvara, energeetika ja keskkonnaga seotud küsimustes.

Kinnisvaraküsimused on väga mitmekesised, ulatudes kinnisvara omandamisest keerukate kinnisvaraarendusprojektide nõustamiseni. Sellised teemad nõuavad põhjalikke teadmisi kohalike õigusaktidega kehtestatud piiridest, samuti märkimisväärset oskusteavet riigiasutuste ja omavalitsustega suhtlemisel.

Meie kogenud ja tegus kinnisvarameeskond Baltimaades ja Valgevenes pakub ajavõitu ja kokkuhoidu niisugustes tavapärastes küsimustes nagu kinnisvara ostu- või üüritehingud, registreerimine ja lubade saamine. Meie põhjalikud eksperditeadmised ja suured ressursid aitavad lahendada mahukaid piiriüleseid tehinguid, mis kätkevad hoolsuskohustust, omandi- ja maksuplaane ning vara- ja aktsiatehingute rahastamist.

Loe edasi

Paljude aastate jooksul on meie meeskonnal kujunenud silmapaistev maine keerukate ja uudsete infrastruktuuriprojektide nõustamisel. Baltimaade ja Valgevene geograafiline asukoht sobib ida ja lääne vaheliste transpordivoogude logistiliseks sõlmpunktiks. Aitame sadamate, lennujaamade, raudtee ja maantee, logistika ning vee- ja jäätmekäitlusega tegelevaid ettevõtteid, nõustades neid kõigis küsimustes, sealhulgas regulatsioonide, ühisettevõtete, rahastamise, kaubanduse, konkurentsi, kindlustuse ja maksude vallas.

Olgu küsimus silla rahastamises, avaliku ja erasektori partnerluses toimuva suure rekonstrueerimisprojekti läbiviimises, ühistranspordi e-piletite kasutuselevõtus, avalike lennujaamade käitamises või sadamarajatiste arendamises, tunneb meie meeskond põhjalikult kõiki asjakohaseid õigusküsimusi, et tagada praktilised lahendused. Meie pühendunud meeskond töötab kõikides jurisdiktsioonides, et tagada klientide eesmärkide tõhus saavutamine keerukas kohalikus õigus- ja poliitilises raamistikus.

Loe edasi

Meie advokaadid on tunnustatud eksperdid tava-, tuuma- ja taastuvenergia valdkonnas. Anname nõu energiaprojektide elutsükli igas etapis alates arendamisest kuni käitamise ja hooldamiseni. Meie klientide hulka kuuluvad tootmis-, ülekande- ja jaotusettevõtted.

Oleme juhtivad spetsialistid maagaasi ja veeldatud maagaasi valdkonnas ning oleme osalenud regulatsioonide väljatöötamises ja nõustanud arvukaid kõrgetasemelisi projekte Baltimaades.

Energiaprojektid on valdkonnaülesed ning vajavad tihti väga erinevate kompetentsidega spetsialistide teadmiste kombineerimist - näiteks võib vaja minna asjaõiguse ning riigiabi spetsialistide või tehinguadvokaadi ja kliimaõiguse spetsialistide kaasamist. Seetõttu moodustame nõustamisel valdkonnaüleseid meeskondasid, kes suudavad näha kõiki vajalikke seoseid ning pakkuda lahendusi.

Osaleme valdkonna kujundamisel ning toome igal aastal kokku kogu energiasektori spetsialistid Energia aastakonverentsile, kus arutada regulatsioonide mõju sektori ettevõtetele ning tutvustada tuleviku trende.

Loe edasi

Keskkonnaküsimused on paljude ettevõtete jaoks keskse tähendusega. Need mõjutavad arendustööd, tootmist, kaubandust ja tarneahelaid, mistõttu paljudes äri- ja finantseerimistehingutes tuleb nendega arvestada.

Meie kogenud eksperdid aitavad tegeleda keskkonnalubadega, aruandluse ja igapäevaste nõuetele vastavuse probleemidega, heitkogustega kauplemise ja muude kliimamuutustega seotud aspektidega. Meil on suured kogemused ka keskkonnaalaste õigusaktide, auditite ja vastutuse küsimustes. Tunneme hästi jäätmesektori regulatsioone.

Loe edasi

Meie ehitus- ja planeerimisõiguse  töögrupil on suured kogemused klientide nõustamisel kõigis kinnisvaraarenduse aspektides – äri-, elu-, logistika- ja tööstushoonete ning infrastruktuuri arendusprojektides. Abistame kliente ehituskruntide kontrollimisel ja omandamisel, planeerimis-, keskkonna- ja muude nõuete tuvastamisel ning ehituslubade hankimisel. Meie meeskonda kuuluvad riigihangete eksperdid ja meil on ulatuslikud kogemused nii hankijate kui ka töövõtjate esindamisel.

Abistame nii pakkumusdokumentide, ehituslepingute, täitmistagatiste, projekteerimis-, nõustamis-, projektijuhtimis-, tehnoloogia tarne- ja litsentsilepingute kui ka kinnisvara haldamiseks ja käitamiseks vajalike lepingute koostamisel ning lepingutingimuste läbirääkimisel. Tegeleme mitmesuguste ehitusvaldkonna standardlepingutega, sh Insenerkonsultantide Rahvusvahelise Föderatsiooni (FIDIC) lepingutingimustega.

Aitame kliente erinevates ruumilise planeerimise protsessides ning projekteerimistingimuste ja ehituslubade hankimisel. Samuti käsitleme keerukaid juriidilisi probleeme, mis on seotud keskkonnamõju strateegilise hindamise, Natura hindamise ning eri infrastruktuuri- ja muude projektide keskkonnamõjude hindamisega.

Meie meeskonnal on ulatuslikud kogemused ehitusega seotud nõuete menetlemisel ja vaidluste lahendamisel.

Loe edasi

Transpordi- ja transpordiinfrastruktuuri valdkonnad on keerukad, neid reguleerivad siseriiklik ja rahvusvaheline, avalik ja eraõigus, keskkonnanõuded ja kaubandussanktsioonid ning arvesse tuleb võtta tõsiseid turvalisuse küsimusi. See hõlmab ka paljusid eri laadi osalejaid, nagu raudtee-ettevõtjad ja raudteeinfrastruktuuri ettevõtted, lennujaamade käitajad, lennuettevõtjad ja õhusõidukite finantseerijad, logistika- ja sõidujagamisettevõtted. Regulatiivsed piirangud, mitmekesine turg ja kasvav nõudlus integreeritud lahenduste järele teevad transpordiõiguse üheks kõige nõudlikumaks õiguspraktika valdkonnaks.

Meie transpordi- ja transpordiinfrastruktuuri töögrupil on suured kogemused igakülgse õigusnõu pakkumisel transpordisektori vedajatele, ekspedeerijatele ja ettevõtetele, kes on seotud kaupade transpordiga maanteel, meritsi, õhus ja raudteel, samuti kaupade ladustamise, tolliprotseduuride ja reisijateveoteenustega. Viimasel ajal oleme laiendanud oma tegevusvaldkonda neile keerukatele juriidilistele probleemidele, mis tulenevad digitaliseerimisest ning uute ärimudelite ja tehnoloogiate rakendamisest, näiteks sõidujagamine ja autonoomne sõidukijuhtimine.

Pakume ka õigusteenuseid, mis on seotud transpordiinfrastruktuuriga, näiteks lennujaamad, sadamad, raudteed ja maanteed, sealhulgas avaliku ja erasektori partnerluse projektid. Nõustame õhusõidukite, raudteevedurite ja vagunite, laevade ja sõidukite müügi ja ostu, rendi, pantimise ja registreerimise küsimustes.

Merendussektoris nõustame kliente alates sadamaoperaatoritest, laevaomanikest ja prahtijatest kuni finantseerijate ja kindlustusandjateni, käsitledes sadamate käitamist, laevade ostu-müüki, prahtimistehinguid ja finantseerimist, aga ka regulatiivseid aspekte, näiteks keskkonnaküsimused ja uued heitkoguste eeskirjad.

Loe edasi
Maksuõigus

Meie maksuõiguse töörühma kuulub meie kolmes büroos üle viieteistkümne täiskohaga maksuõiguse spetsialisti, kelle spetsialiseerumisvaldkonnad ja kutsealane taust koos aastatepikkuse kogemuse ja saavutustega võimaldab meil pakkuda oma klientidele parimat tuge igapäevastes maksuküsimustes, maksuriskide juhtimises, ühinemis- ja omandamistehingute struktureerimises ning  klientide esindamisel ka kõige keerukamates maksuvaidlustes.

Mitmed juhtivad sõltumatud õigusteenuste kataloogid tunnustavad meie maksueksperte tipptasemel nõustajatena ning oleme  olnud maineka ITR Euroopa maksuauhinna nominent Baltimaade advokaadibüroode kategoorias.

Maksude planeerimine on edukate ühinemis- ja omandamistehingute, investeerimisprojektide ja piiriülese äritegevuse nurgakiviks. Meie maksueksperdid nõustavad kliente kõigis tehingutega seotud maksuküsimustes.

Meie maksumeeskond on keskendunud nii kohalike klientide piiriüleste tehingute kui rahvusvaheliste klientide Eestiga seotud tehingute maksuplaneerimisele, ühinemis- ja omandamistehingute nõustamisele, äriühingute restruktureerimisele, käibemaksu planeerimisele, aga ka töötajate ja juhtivtöötajate töötasu, motivatsioonipakettide ja muude hüvitiste maksuaspektidele.

Loe edasi

Maksuõiguse keerukates aspektides navigeerimine nõuab põhjalikke teadmisi ja pühendumust.

Meie maksuekspertide spetsialiseerumisvaldkonnad ja kutsealane taust koos aastatepikkuse kogemusega võimaldab meil pakkuda oma klientidele täielikku tuge kõigis igapäevastes maksuküsimustes, maksuriskide juhtimises ja maksuseaduste järgimises nii ettevõtte tulumaksu, üksikisiku tulumaksu, sotsiaalmaksu ja - maksete, käibemaksu, tolli- ja aktsiisimaksude kui ka siirdehindade valdkonnas.

Loe edasi

Maksuseadused on sageli keerukad ning nende rakendamisel võib ettevõtjate ja maksuhalduri vahel tekkida eriarvamusi. Meie maksueksperdid on edukalt esindanud kohalikke ja rahvusvahelisi kliente nii maksuhalduri ees kui kohtumenetluses Eesti ja Euroopa Liidu kohtus.

Silmapaistva töö eest Euroopa Liidu Kohtu maksuprotsessides olime 2020. aastal maineka ITR Euroopa maksuauhinna nominent Euroopa Liidu Kohtu kategoorias.

Loe edasi
Vaidluste lahendamine

Meie vaidluste lahendamise töögrupi  kogenud meeskond aitab kliente nii õiguslike konfliktide ennetamisel, ärahoidmisel, ohjamisel kui lahendamisel. Klientide vajadustest lähtuvalt on meil suurte kogemustega spetsialistid eraldi keerukate kohtuvaidluste, saneerimise ja maksejõuetuse, majanduskuritegude, sisejuurdluste, avalik- ja riigiõiguse küsimuste, riigihangetega seotud vaidluste, vahekohtu ning ka privaatklientide küsimuste lahendamiseks. Katame vaidluste lahendamisel kõik majandusharud ja õigusvaldkonnad ning meie eeliseks on võimekus kaasata õiguslike konfliktide lahendamisse ka meie kõigi teiste töögruppide valdkonnaeksperte.

Meie rahvusvahelised kontaktid juhtivate advokaadibüroodega, kuulumine organisatsioonidesse Lex Mundi ja World Services Group ning meie Baltimaade üksuste vaheline koostöö võimaldavad meil edukalt nõustada kliente ka piiriülestes vaidlustes.

Rahvusvahelised väljaanded Chambers Global ja Legal500 on regulaarselt tunnustanud meie vaidluste lahendamise töögruppi kõrgeima võimaliku reitinguga.

Kohtuvaidluste valdkond on meie advokaadibüroo üks nurgakividest.

Töötame välja klientide huvidest lähtuvaid vaidluste lahendamise ja kohtuvaidluse strateegiaid, nõustame ja esindame kliente kohtueelsetes läbirääkimistes ning esindame kliente tsiviil- ja vahekohtutes, halduskohtutes ja kriminaalmenetlustes.

Mõistes vaidluste ärilist konteksti ja viies end kurssi klientide äri spetsiifikaga, aitame klientidel saavutada vaidluste optimaalse lahenduse. Kogenud kohtuvaidlejate koostöös teiste meie  töögruppide ekspertidega aitame klientidel ka vaidlusi ennetada ja ära hoida.

Esindame kliente kõikides nende äriga seotud konfliktides, sealhulgas:

 • keerukates lepingu- ja ühinguõiguslikes ning ühinemiste ja omandamistega seotud vaidlustes
 • kinnisvara- ja ehitusvaidlustes
 • riigihankevaidlustes
 • intellektuaalomandiga (sh ravimitega) seotud vaidlustes
 • andmekaitse ning meedia- ja tehnoloogiavaidlustes
 • restruktureerimise ja maksejõuetuse vaidlustes
 • konkurentsivaidlustes
 • töövaidlustes
 • kindlustusvaidlustes
 • maksuvaidlustes, finantsteenustega seotud ja muudes haldusvaidlustes
 • eraomandiga (sealhulgas abielu ja pärimisega) seotud vaidlustes
 • abistame kliente ka majanduskuritegude korral
 • aitame sisejuurdluste läbiviimisel

Meie  vandeadvokaadid esindavad regulaarselt kliente pretsedenti loovates kohtuasjades Riigikohtus, panustades selliselt ka uudse õiguspraktika loomisse.

Loe edasi

Oleme aidanud paljudel erinevatel ettevõtetel makseraskustest tingitud probleemid ületada  ja edukalt tegevust jätkata. Suudame pakkuda innovaatilisi lahendusi ja oleme õiguspraktikast alati sammu võrra ees. Meie kogenud meeskond, mis koosneb ka teiste õigusvaldkondade spetsialistidest, aitab meil leida lahenduse mis iganes probleemidele, mis võiksid takistada teie ettevõtet uuesti üles ehitamast.

Lisaks ettevõtete nõustamisele on meil suur kogemus erinevates maksejõuetusmenetlustes võlausaldajate esindamisel. Meie praktiline lähenemisviis aitab tagada, et meie kliendid saavad oma raha tagasi suurimas võimalikus ulatuses. Meie erinevate valdkonna kogenud ekspertidest koosnev meeskond tuleb edukalt toime ka erinevate finantsasutuste ja muude tagatud nõuetega võlausaldajate nõuete sissenõudmisega maksejõuetusmenetlustes. Meie eesmärgiks on ka keerulises olukorras teha kõik, et taastada varad ja kaitsta meie klientide ärihuve.

Loe edasi

Meie majanduskuritegudele spetsialiseerunud töögrupp nõustab, esindab ja kaitseb kliente kõikvõimalikes küsimustes ja olukordades, mis seonduvad võimalike kuritarvituste ja klientide suhtes alustatud menetlustega. Oleme edukalt esindanud ja kaitsnud oma kliente erinevates kriminaal-, väärteo- ja järelevalvemenetlustes. Meie  valdkonnaspetsialistid on nõustanud ja kaitsnud kliente erinevates majanduskuritegudes, olgu selleks kelmus, omastamine, usalduse kuritarvitamine, rahapesu, altkäemaks või muu etteheidetav tegu.

Teame hästi, et kliendid eelistavad sellistes olukordades ja küsimustes juhtumi kiiret lõpetamist, seejuures ilma tarbetu avaliku tähelepanuta. Seetõttu on meie fookus alati juhtumi efektiivsel lahendamisel kliendi jaoks parimal viisil ning reeglina eeldab see just läbimõeldud proaktiivset strateegiat asja kiireks lõpetamiseks. Meie eeliseks on suur  meeskond, mis tegeleb igapäevaselt erinevates majandussektorites ja ärivaldkondades. Seega võib klient olla kindel, et vajadusel on tema probleemi või küsimuse lahendamisele lisaks spetsiifilist kriminaal- või järelevalvemenetlust ja taktikat tundvale eksperdile kaasatud ka konkreetse kliendi ärivaldkonda, regulatsioone ja praktikat tundev ekspert. See tagab kliendile asjatundliku ja laiapõhjalise nõustamise ning kaitse sõltumata sellest, kas olukord nõuab suhtlust ja esindust Prokuratuuris, PPA-s, Kaitsepolitseis, Finantsinspektsioonis, Rahapesu Andmebüroos, Konkurentsiametis või teistes ametiasutustes, või erinevates kohtutes, sh Euroopa Inimõiguste Kohtus.

Samuti nõustame ja esindame kliente, kui klient on ise sattunud mõne süüteo või kuritarvituse ohvriks. Olgu selleks siis kuriteoteate esitamine Prokuratuuri, nõude või hagi esitamine kahju tekitaja vastu või muude küsimuste efektiivne lahendamine (nt töösuhete kiire lõpetamine, ohu vähendamine ettevõttele ja tema varale, sh ärisaladuste kaitse jne).

Oleme suurepäraselt teadlikud, et parim kriminaal- või järelevalvemenetlus on kliendi jaoks see, millist ei ole kunagi olnud. Peame eriti oluliseks just klientide huvide ennetavat kaitsmist ja sellega seonduvat nõustamist. Seetõttu nõustame kliente igapäevaselt, kuidas kuritegusid ja õigusrikkumisi vältida ning neid oma organisatsiooni sees ära hoida. Kaardistame ja minimeerime igapäevaselt nii oma klientide erinevate ettevõtmistega kaasnevaid riske kui ka organisatsioonisiseseid riske, koostades või analüüsides sealjuures mitmesuguseid ettevõttesiseseid protseduure, juhendeid ja kordasid ning korraldades ettevõtetele ja nende töötajatele koolitusi. 

Loe edasi

Mida suuremaks kasvab organisatsioon, seda keerukamaks muutuvad õigussuhted ja regulatiivsed nõudmised ning üha raskem on saada üksikasjalikku ülevaadet ettevõttes valitsevast olukorrast. Eelnevat on vaja, et töötada välja ja viia ellu äriplaane või vältida regulatiivsete nõuete eiramist, mis võib kaasa tuua miljonite eurode suuruseid rahalisi väljaminekuid või halvimal juhul isegi ettevõtte sulgemise.

Parim sisejuurdlus toimub kiiresti, diskreetselt, advokaadi-kliendi usaldussuhte raames ning võimaldab kliendil veenduda, et ta on nõudmised täitnud, või annab talle piisavalt aega nõuetele vastavuse saavutamiseks. Eelnevas saame oma kliente abistada, pakkudes neile parimat võimalikku õigusnõu ja selle ellu viimist.

Uurimisobjektiks võib olla ka spetsiifiline töötaja või nt kohalik juhtkond, avastamaks ettevõttesiseseid rikkumisi. Tavapäraselt hõlmab see mh ettevõtte külastust, vestlust juhtkonna ja võtmetöötajatega ning dokumentide analüüsi (pangakontod, e-kirjad, varalise seisu tuvastamine jne). Sisejuurdluses kogutud tõendeid ja informatsiooni kasutades võib olla võimalik võtta rikkujad meie kohtuvaidluste meeskonna advokaatide abiga tsiviil- ja/või kriminaalvastutusele.

Samuti koolitame töötajaid ja teeme kontrollkülastusi, et valmistada ettevõtet ja selle töötajaid ette võimalikuks suhtlemiseks ametiasutustega.

Et ükski detail ei jääks märkamata ega ükski tähtis küsimus esitamata, kasutame kliendi majandusharule spetsialiseerunud advokaate. Lisaks isiklikule lähenemisviisile kasutame ka tipptasemel tarkvaralahendusi, et avastada mustreid ja skeeme, mis muidu võiksid nt andmete suure mahu või keerukuse tõttu kahe silma vahele jääda.

Loe edasi

Meie haldus- ja riigiõiguse advokaadid osutavad teenuseid ametiasutustele, eraisikutele ja äriühingutele, kes vajavad abi keerukates õigusaktide ja haldusaktide täitmise,  lubade taotlemise ja haldusjärelevalvega seotud küsimustes. Lisaks kohtuvälisele haldusmenetlusele kuulub meie pädevusse ka kogu halduskohtumenetlus, olgu selleks siis vaidlus haldusorgani poolt väljastatud haldusakti kehtivuse üle või vaidlus haldusorgani või riigi tekitatud kahju hüvitamise nõudes.

Kliendid hindavad kõrgelt meie põhjalikke teadmisi ja pikaajalisi kogemusi ning võimet leida alternatiivseid lahendusi lähtuvalt kliendi äri spetsiifikast. Tegeleme kogu haldusõiguse laia spektriga – alates kinnisvaraarendajate abistamisest planeerimisküsimustes või kohaliku omavalitsuse asutuselt ehitusloa taotlemises kuni rahvusvahelise ettevõtte esindamiseni riigiasutuse algatatud haldustäitemenetluses. Haldusvaidlused on sageli keerukad ja nõuavad eriteadmisi regulatiivsetest aspektidest. Seetõttu teevad meie haldus- ja riigiõiguse advokaadid tihedat koostööd meie  teiste õigusvaldkondade spetsialistidega, kes omavad spetsiifilisi teadmisi just kliendile vajalikus valdkonnas.

Meie tunnustatud advokaatide poole pöördutakse seoses oluliste kohtuasjadega põhiseaduslikkuse järelevalve menetlustes, et tunnistada õigusakte põhiseadusega vastuolus olevaks või vastupidi, kaitsta nende vastavust põhiseadusele. Põhiõigused ja -kohustused moodustavad ühiskondliku kokkuleppe, mis reguleerib kõiki meie elu, töö ja ettevõtluse sfääri aspekte. Paraku kalduvad aegajalt õigusaktid sellest ühiskondlikust kokkuleppest kõrvale ja seetõttu tuleb need vaidlustada. Põhiseaduslikkuse küsimused nõuavad eriti avarat mõtteviisi ja meie  advokaadid pakuvad seda kindlasti.

Loe edasi

Riigihankelepingud moodustavad märkimisväärse osa Balti riikide majandusest. Meie  riigihankevaidluste lahendamise meeskond on suurimate turuosaliste eelistatud valik ning advokaadid selle valdkonna arvamusliidrid. Meil on laialdased ja edukad kogemused klientide esindamisel riigihangete vaidlustuskomisjonis ja kohtutes. Pakume enda kõrgetasemelist ja kiiret abi hanketingimuste ja hankija tehtud otsuste üle peetavates vaidlustes ning kahju hüvitamise nõuetes nii pakkujatele,  hankijatele kui järelevalveasutustele.

Riigihankeasju menetletakse vaidlustuskomisjonis ja kohtutes tavapärasest kiiremini, kuigi vaidlused võivad puudutada sadadesse miljonitesse ulatuvat lepingut. Kiirus ja kõrgetasemeline teenus on siinkohal hädavajalikud kliendi jaoks parima tulemuse saavutamiseks, mistõttu on soovitatav usaldada hangetega seotud vaidlused meie  riigihangete ja ELi õiguse ekspertidele.

Lepitusteenus riigihankelepingute täitmisel

Pakume lepitusteenust riigihankelepingute täitmisel tõusetunud vaidluste lahendamisel, sh erapooletu ja sõltumatu õigusarvamuse koostamist poolte vaheliste eriarvamuste lahendamiseks.

Meil on varasem kogemus hankijate ja töövõtjate vahel tõusetunud eriarvamuste lahendamisel, mille sisuks oli töövõtulepingu kohane täitmine ja muutmise lubatavus riigihangete seaduse mõttes.

Vandeadvokaat ja lepitaja Kadri Matteus on valdkondlikult tunnustatud ekspert, kelle hinnanguid võetakse arvesse edasiste otsuste tegemisel. Samuti on tema hinnanguid osapoolte varasemal kokkuleppel käsitletud siduva arvamusena.

Hankelepingu täitmisega seonduvaid küsimusi on võimalik adresseerida ka ametlikus lepitusmenetluses, mida viib läbi lepitajate nimekirjas olev vandeadvokaat.

Lepitusmenetluse või erapooletu õigusarvamusega saavad pooled kiire ja professionaalse hinnangu lepingu täitmise vaidluses, sh kas hankijal on õigus hankelepingut muuta arvestades riigihangete seadusest tulenevaid piiranguid.

Loe edasi

Meie kohtuvaidluste töögrupp esindab kliente nii Eesti kui välisriikide vahekohtutes, sealhulgas Rahvusvahelise Kaubanduskoja (ICC), ÜRO rahvusvahelise kaubandusõiguse komisjoni (UNCITRAL), Rahvusvahelise Investeeringuvaidluste Lahendamise Keskuse (ICSID), Stockholmi Kaubanduskoja (SCC), Londoni Rahvusvahelise Arbitraažikohtu (LCIA) ning Soome, Eesti, Läti ja Leedu kaubanduskodade reegleid rakendades.

Ühendame kõrgetasemelised vahekohtuoskused asjaomase õigusvaldkonna ekspertteadmistega ning tuleme suurepäraselt toime keerukate ja mitut jurisdiktsiooni hõlmavate ärivaidluste lahendamisega.

Meie rahvusvahelised kontaktid juhtivate advokaadibüroodega, kuulumine organisatsioonidesse Lex Mundi ja World Services Group ning meie  Baltimaade üksuste vaheline koostöö võimaldavad meil edukalt lahendada paljusid jurisdiktsioone hõlmavaid vahekohtuvaidlusi.

Abistame kliente alates lepingu koostamise etapist kuni vaidluse tegeliku lahendamiseni. Nõustame vahekohtuklauslite sõnastamisel ning vahekohtu ja kohaldatava õiguse valikul, anname õiguslikke arvamusi eesseisva või käimasoleva vahekohtumenetluse kohta, esindame kliente vahekohtumenetlustes ning abistame ka rahvusvaheliste vahekohtuotsuste vaidlustamisel või nende tunnustamise ja täitmise saavutamisel. Samuti tegutsevad meie advokaadid vahekohtunikena.

Loe edasi

Ärisuhted pakuvad küllaldaselt keerukaid väljakutseid, mis võivad muutuda erinevate isikliku elu sündmuste valguses veelgi komplitseeritumaks. Meie meeskond mõistab perekondlike suhete ja äritegevuse omavahelist seotust ning vajadust kaitsta klientide varalisi ja mittevaralisi huve ka selliste oluliste elusündmuste korral nagu surm, abiellumine või lahutus. Samuti pakume koostöös tehingute töögrupi Private Wealth valdkonna meeskonnaga eraisikutele igakülgset õigusteenust personaalse varahalduse, varade planeerimise, samuti ettevõtte õigusjärgluse ja tegevuse jätkamise kavade koostamises, aga ka pärimise valdkonnas, omades kogemust mahukates piiriülestes pärimisasjades.

Me pakume oma klientidele tuge ka erinevates perekonnaõiguslikes valdkondades, eeskätt ühisvara, aga ka pärimist puudutavates küsimustes. Meie meeskonnal on märkimisväärne kogemus klientide esindamisel läbirääkimistes, mis on lõppenud osapoolte jaoks pooli rahuldava kohtuvälise lahendusega ja kohtuvaidlustes, millest mitmedki on lõppenud Riigikohtu põhjapanevate otsustega. Ühisvaravaidlused, milles abi osutame, ei hõlma üksnes abikaasade vahelisi varajagamist puudutavaid erimeelsusi, vaid ka pikaajalistest abielusarnastest suhetest tulenevaid vaidlusi, millel on õiguslikud tagajärjed varalistele suhetele. Meie pädevusse kuulub ka abielueelsete ja -järgsete lepingute koostamine, mis on parim viis varaliste kokkulepete fikseerimiseks ja ka vara haldamiseks abielu kontekstis.

Loe edasi
ESG

Ettevõtete huvi ja vajadus keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisküsimustes (ESG, eesti keeles ka kui KSJ) on järjest enam kasvamas, seda nii seaduste ja regulatsioonide lisandudes, kui ka investorite, klientide, töötajate ja teiste sidususrühmade ootuste kasvades. Meie pühendunud tiim on abiks ESG riskide kaardistamisel, maandamisel ning uute ärivõimaluste leidmisel.

Meie ESG teenused: 

 • ESG küpsuse hindamine (ESG maturity assessment);
 • ESG auditid (ESG due diligence);
 • Vajalike ESG poliitikate ja raamistike väljatöötamine;
 • ESG aruandlusnõudluse kaardistamine ja täitmine.

 

Meie ESG tiim on alati valmis aitama:

 • ESG küpsuse hindamisel;
 • ESG auditite läbiviimisel;
 • ESG poliitikate ja raamistike koostamisel;
 • ESG aruandluse ja avalikustamise nõuete hindamisel (NFRD/ CSRD direktiivid).
Loe edasi

Meie ESG tiim on alati valmis aitama:

 • EL taksonoomia – keskkonnasäästlike majandustegevuste klassifikatsiooni ja ettevõtete kohustuste hindamisega;
 • Kestliku rahastusega (SFDR määrus);
 • Roheliste võlakirjadega;
 • Rohelise era- ja avaliku sektori rahastusega;
 • Keskkonnalubade ja -regulatsioonidega;
 • Loodusvarade ja nende vastutustundliku kasutuse küsimustes;
 • Energiahalduse ja energiatõhususe küsimustes;
 • Jäätmete ja ohtlike materjalide haldamise küsimustes;
 • Emissioonikontrolli ja -haldusega seoses;
 • Keskkonnavastutuse küsimustes;
 • Keskkonnamõjude seire ja hindamise küsimustes;
 • Keskkonnatasude ja -maksudega seonduvalt;
 • CO2- heite turgude ja emissioonide kauplemise küsimustes;
 • Keskkonna- ja kliimavaidlustega.
Loe edasi

Meie ESG tiim on alati valmis aitama:

 • Töösuhete ja töötajate kaasamise eeskirjadega (sealhulgas mitmekesisuse, võrdsuse ja kaasatuse eeskirjadega);
 • Töötajate hüvede küsimustes (heaolu, paindlik töökorraldus, jne.);
 • Töökorralduse ja -heaolu eeskirjadega;
 • Töötervishoiu ja tööohutuse nõuetega;
 • Tarbijakaitsega seotud küsimustes;
 • Tooteohutuse ja selle nõuetega (reklaam, pakendamine , sertifitseerimine, toodete tagasikutsumine, tootja vastutus, õigus asjade parandamiseks, jne.)
 • Töötajate kaebuste ja vilepuhumise korra koostamisega.
Loe edasi

Meie ESG tiim on alati valmis aitama:

 • Juhtorganite koosseisu ja struktuuri paika panemisel;
 • Ettevõtte juhtimise (corporate governance) ja omanike vaheliste suhete küsimustes (seehulgas osanike/aktsionäride aktivism, väikeaktsionäride õigused);
 • Altkäemaksu-, korruptsiooni- ja pettuste vastaste regulatsioonide vallas;
 • Rahapesu tõkestamise ja sanktsioonidega seonduvalt;
 • Ettevõtete sisejuurdlustega;
 • Juhtide ja juhtorganite vastutuse küsimustes;
 • Küberturvalisusega;
 • Andmekaitse küsimustes;
 • Ettevõtte sisevaidlustega.
Loe edasi
VÕIDAME ENAMAT KUI KAASUSEID
Soovid, et sinu töö oleks oluline? Liitu meiega.
Tule ja vaata, kas saame koos suuri tegusid korda saata.
Kõik algab inimestest. Saame tuttavaks!