Visi jaunumi

FIDIC COVID-19 vadlīnijas

2020-06-04

COVID-19 krīze Baltijā šķiet gandrīz savaldīta, lai gan joprojām pastāv bažas par tās atgriešanos. Citviet pasaulē ir valstis, kas līdzīgi Baltijai, atvairījušas vīrusa vilni, un valstis, kurās joprojām ik dienu no jauna saslimušo skaits mērāms tūkstošos. COVID-19 ietekme jau ir radījusi domstarpības starp daudzu būvniecības projektu dalībniekiem, kuras vēl ir risināmas, un visticamāk radīs līdzīgas situācijas arī nākotnē.

Starptautiskā inženierkonsultantu asociācija (Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils – FIDIC) reaģējusi uz COVID-19 krīzi, maijā izdodot divas rekordstrauji tapušas vadlīnijas.

FIDIC COVID-19 Vadlīnijas FIDIC standarta būvniecības līgumu formu lietotājiem varētu būt noderīgs atsauces avots tiem pasūtītājiem un būvuzņēmējiem, kuri noslēguši uz FIDIC formām balstītus līgumus, tomēr nav pieredzējuši ilgtermiņa FIDIC formu lietotāji.

Vadlīnijas atgādina, ka visu FIDIC līgumu stūrakmens ir savstarpēji izdevīgu risinājumu meklējumi un izvairīšanās no strīdiem. COVID-19 kontekstā norādīts, ka nav atbalstāma situācijas izmantošana vienas no pusēm labā un mudināts pasūtītājiem veikt savlaicīgus maksājumus par paveikto darbu, lai būvuzņēmēji varētu uzturēt adekvātu projektu naudas plūsmu.

FIDIC vispārējo principu ievērošana ir būtiska, rēķinoties, ka strīdi var nonākt strīdu novēršanas / izšķiršanas komitejās (obligāts strīdu izšķiršanas etaps FIDIC līgumos) un tālāk šķīrējtiesā. Ņemot vērā būvniecības procesu komplicētību, vienas puses labticīgas rīcības trūkums ir apstāklis, kas var būtiski nosvērt strīdus izšķiršanas svarus par labu otrai pusei, jo īpaši ja strīdus izskata FIDIC kvalificēti strīdu izšķīrēji.

Vadlīnijas satur norādes uz situācijām, ar kurām sastopas līgumu puses, un attiecīgiem FIDIC līgumu punktiem, kas var būt piemērojami. Piemēram:

  • tiesības uz pabeigšanas laika pagarinājumu neparedzēta darbaspēka vai materiālu trūkuma dēļ, ko radījusi epidēmija vai valsts iestāžu ieviesti pasākumi;
  • tiesības uz pabeigšanas laika pagarinājumu un papildus izmaksu kompensāciju, ja tādas radušās normatīvo aktu izmaiņu rezultātā.

Minētie noteikumi var būt piemērojami, ja būvuzņēmējs spēj pierādīt atbilstošu faktisku apstākļu iestāšanos.

FIDIC līgumos ietvertā nepārvaramas varas (force majeure) definīcija daļēji atšķiras no nepārvaramas varas pazīmēm, kas uzskaitītas Latvijas tiesu judikatūrā, tādēļ būtiska ir noslēgtā līguma analīze tā speciālo noteikumu un mijiedarbības ar Latvijas likumiem kontekstā. Vienlaikus, visticamāk, vieglāk un pamatotāk var būt atsaukties uz FIDIC līgumu īpašajiem noteikumiem par neparedzētiem apstākļiem vai normatīvo aktu izmaiņām, ne nepārvaramas varas apstākļiem.

Pasūtītājiem jāatceras, ka jebkādi ierobežojumi pieejai būvlaukumam vai kavējums veikt kādas no pasūtītājam veicamajām darbībām (ja tie nevar tikt pamatoti ar nepārvaramas varas apstākļiem) var radīt pamatu būvuzņēmējam prasīt gan termiņa pagarinājumu, gan papildus izmaksas.

Visbeidzot, abām līgumu pusēm ir būtiski ievērot FIDIC līgumos noteiktās procedūras, iesniedzot prasījumus vai izmaiņu priekšlikumus. Jāatceras, ka FIDIC līgumos noteikto termiņu nokavējums var neatgriezeniski liegt tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu vai izmaksu kompensāciju.

FIDIC COVID-19 Vadlīnijas darbam būvlaukumā un projekta komandas darba organizācijai satur sarakstus ar izvērtējamajiem riskiem un rīcības ieteikumiem. Sarakstu pārskatīšana var ļaut pārliecināties, ka risku novēršanas pasākumi ir veikti vai vismaz izvērtēta to veikšanas nepieciešamība.