Visi COVID-19 jaunumi

COVID-19 Latvijā: Nodokļu maksātāju biežāk uzdotie jautājumi

2020-03-27

Vai valsts plāno ieviest īpašus atbalsta pasākumus nodokļu maksātājiem nodokļu jomā?

Jā, 2020. gada 22. martā stājās spēkā likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”, kurā cita starp paredzēti šādi atbalsta pasākumi :

 • iespēja nodokļu maksātājiem, kas darbojas MK noteiktajās nozarēs, atlikt vai sadalīt uzkrātos un aktuālos nodokļu maksājumus uz laiku līdz 3 gadiem, nemaksājot nokavējuma naudu. Nodokļu maksātājam iesniegums jāiesniedz ne vēlāk kā 2 mēnešu laikā pēc maksājuma termiņa iestāšanās vai 2020. gada 22. marta. Atbilstoši šobrīd spēkā esošajam likumam šāds atbalsta pasākums jāieskaita de minimis atbalsta limitā (de minimis atbalsts ir maznozīmīgs atbalsts, kura sniegšanai nav vajadzīga Eiropas Komisijas atļauja; parasti de minimis limits ir 200 000 EUR jebkurā trīs gadu periodā, taču dažās nozarēs limiti ir atšķirīgi);
 • apstiprinātās PVN summas tiks atmaksātas visiem nodokļu maksātājiem 30 dienu laikā pēc deklarācijas iesniegšanas;
 • saimnieciskās darbības veicēji var nemaksāt IIN avansa maksājumus 2020. gadā, nemaksājot nokavējuma naudu;
 • 2019. gada pārskatu iesniegšanas termiņš komersantiem pagarināts par 3 mēnešiem;
 • pašvaldībām ir tiesības pagarināt nekustamā īpašuma nodokļa nomaksas termiņus, pārceļot tos uz vēlāku laiku 2020. gada ietvaros;
 • VID būs tiesīgs līdz 2023. gadam nepieņemt negatīvu lēmumu attiecībā uz padziļinātās sadarbības programmas dalībnieku, ja to ietekmējusi COVID-19 krīze.

N.B. Saskaņā ar Finanšu ministra sniegto informāciju tuvākajā laikā ir sagaidāmās izmaiņas noteikumos par atbalsta mehānismiem uzņēmumiem, kas darbojas MK noteiktajās krīzes skartajās nozarēs.

Vai arī citiem nodokļu maksātājiem ir iespējams atlikt nodokļu samaksas termiņu?

2020. gada 26. martā Ministru kabinets nolēma, ka nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz 3 gadiem var pieteikties jebkuras nozares Covid-19 krīzes skarts uzņēmums:

 • kura ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada martā vai aprīlī, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo mēnesi, sakarā ar Covid-19 izplatību ir samazinājušies vismaz par 30%;
 • kura ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada martā vai aprīlī, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo mēnesi, sakarā ar Covid-19 izplatību ir samazinājušies par 20%, ja tie atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
  • uzņēmuma eksporta apjoms 2019. gadā veido 10% no kopējā apgrozījuma vai ir ne mazāks kā 500 000 EUR;
  • uzņēmuma nomaksātā mēneša vidējā bruto darba samaksa 2019. gadā ir ne mazāka kā 800 EUR;
  • ilgtermiņa ieguldījumi pamatlīdzekļos 2019. gada 31. decembrī ir vismaz 500 000 EUR.

Arī uzņēmumiem, kuri neizpilda šos kritērijus, ir iespējams lūgt sadalīt nodokļu maksājumu samaksu termiņos uz laiku līdz 1 gadam. Tomēr tādā gadījumā aprēķinās nokavējuma naudu 0,0125% apmērā par katru dienu visā kavējuma periodā. Izņēmums ir nepārvaramas varas gadījumā piešķirts termiņa pagarinājums. Ārkārtējā situācija, kuru ir izsludinājis Latvijas Ministru kabinets, nav pamats automātiski pieņemt nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos. Vērtējums, vai izsludinātā ārkārtas situācija atbilst nepārvaramas varas apstākļiem, katrā gadījumā veicams individuāli.

Iesniegums par nodokļu samaksas termiņa sadalīšanu jāiesniedz VID ne vēlāk kā 15 dienas pēc maksājuma termiņa iestāšanās. Ja termiņa kavējums radies nepārvaramas varas rezultātā, iesnieguma par maksājumu sadalīšanu vai atlikšanu uz gadu iesniegšanai nav noteikts konkrēts termiņš, bet to būtu ieteicams darīt saprātīgā termiņā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās. Audita rezultātā aprēķināto nodokļu maksājumu samaksu var sadalīt termiņos uz laiku līdz 5 gadiem. Iesniegums jāiesniedz 3 dienas pirms samaksas termiņas iestāšanās. Iesnieguma veidlapu var atrast EDS (Iesniegums samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai).

Attiecībā uz nodokļiem, kuri ieskaitāmi pašvaldību budžetā, lēmumu pieņem attiecīgā pašvaldība. Attiecīgi par šiem nodokļu maksājumiem iesniegums adresējams attiecīgajai pašvaldībai.

Papildu informācijai lūdzam sazināties ar COBALT Latvijas partneri Sandiju Novicku.